Maha oshadhulu

82 NAGA DANTI

82 NAGA DANTI

82 NAGA DANTI

81 TRIKARNIKA

81 TRIKARNIKA

81 TRIKARNIKA

80 VISHNUKANDA

80 VISHNUKANDA

80 VISHNUKANDA

7B APARAJITA

7B APARAJITA

7B APARAJITA

7A APARAJITA

7A APARAJITA

7A APARAJITA

79 TAILAKANDA

79 TAILAKANDA

79 TAILAKANDA

78 BHOOKADAMBA

78 BHOOKADAMBA

78 BHOOKADAMBA

77 LAKSHMANA

77 LAKSHMANA

77 LAKSHMANA

76 SAHADEVI

76 SAHADEVI

76 SAHADEVI

75 AKASAVALLI

75 AKASAVALLI

75 AKASAVALLI