Maha oshadhulu

43 SAMUDRASHOSI

43 SAMUDRASHOSI

43 SAMUDRASHOSI

42 HASTI KANDA

42 HASTI KANDA

42 HASTI KANDA

41 KANDEERA

41 KANDEERA

41 KANDEERA

40 VISHA MUSTI

40 VISHA MUSTI

40 VISHA MUSTI

39 CHAKRAMARDA

39 CHAKRAMARDA

39 CHAKRAMARDA

38A APAMARGA

38A APAMARGA

38A APAMARGA

37 BAKUCHI

37 BAKUCHI

37 BAKUCHI

36B JEERNADARU

36B JEERNADARU

36B JEERNADARU

36A VRDHADARUKA

36A VRDHADARUKA

36A VRDHADARUKA

35C GUNJA

35C GUNJA

35C GUNJA