Maha oshadhulu

28B SARPAKSHI

28B SARPAKSHI

28B SARPAKSHI

28A SARPAGANDHA

28A SARPAGANDHA

28A SARPAGANDHA

27 ADITYA BHAKTHA

27 ADITYA BHAKTHA

27 ADITYA BHAKTHA

26 KAKAMACHI

26 KAKAMACHI

26 KAKAMACHI

25B STULA GOKSHURA

25B STULA GOKSHURA

25B STULA GOKSHURA

25A GOKSHURA

25A GOKSHURA

25A GOKSHURA

24B SATAVARI

24B SATAVARI

24B SATAVARI

24A MAHASATAVARI

24A MAHASATAVARI

24A MAHASATAVARI

23 KAKAJANGAA

23 KAKAJANGAA

23 KAKAJANGAA

22 SHNKAPUSPI

22 SHNKAPUSPI

22 SHNKAPUSPI