plants

AGNIMANDHA(KSH)

AGNIMANDHA(KSH)

AGASTYA(RAKTHA)

AGASTYA(RAKTHA)

AGARU

AGARU

ADITYABHAKHA

ADITYABHAKHA

ADITYAPATHRA-1

ADITYAPATHRA-1

ADHAPUSHPI

ADHAPUSHPI

ABHAYA.

ABHAYA.