plants

VALAKA

VALAKA

VAJRADANTI(SWATHA)

VAJRADANTI(SWATHA)

VAJRADANTI(PEETA)

VAJRADANTI(PEETA)

VAJRADANTI(NEELA)

VAJRADANTI(NEELA)

VAJRADANTI (RAKTA)

VAJRADANTI (RAKTA)

VAIKUNTHA

VAIKUNTHA

VIDARI

VIDARI

VIDARI(KSHI)(TUBER)

VIDARI(KSHI)(TUBER)

VIDARI(KSHIRA)

VIDARI(KSHIRA)

VIDARI (TUBER)

VIDARI (TUBER)