PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,496
DADRUGHNA
1,425
DAMNA
1,251
DANTI
1,407
DANTI(ANYA)
1,166
DANTI(ANYA)-2
1,124
DANTI(BRIHAT)
1,150
DARBHA
1,657
DARBHA(HARI)
1,252
DARUHARIDRA
1,314
DARUHARIDRA-1
1,246
DARUKANDA
1,125
DARVIMADA
1,073
DEVADARU
2,431
DEVADARU( SARALA)
1,250
DEVADARU(CHIDA)
1,091
DEVADARU(KHASTA)
1,085
DEVDALI(SWETHA)
3,058
DHANYAKA
1,320
DHATAKI
1,765
DHATTURA(BRIHAT)
1,124
DHATTURA(KRISHNA)
1,260
DHATTURA(PEETA)
1,323
DHATTURA(SWETHA)
1,096
DINESAVALLI
1,281
DRONAPUSHPI
3,178
DRONAPUSHPI (MAHA)
1,382
DUGDHI
1,124
DUGDHI (NAGARUJUNA)
1,248
DUGDHI(RAKTHA)
995
DURVA
1,732
DURVA(GANDA)
1,217
DURVA(MAALA)
943
DURVA(NEELA)
1,045
DURVA(SWATHA)
1,051
DUSPARSA
1,446