PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,138
DADRUGHNA
999
DAMNA
893
DANTI
1,028
DANTI(ANYA)
805
DANTI(ANYA)-2
783
DANTI(BRIHAT)
806
DARBHA
1,296
DARBHA(HARI)
867
DARUHARIDRA
911
DARUHARIDRA-1
894
DARUKANDA
804
DARVIMADA
741
DEVADARU
1,837
DEVADARU( SARALA)
905
DEVADARU(CHIDA)
734
DEVADARU(KHASTA)
714
DEVDALI(SWETHA)
2,428
DHANYAKA
933
DHATAKI
1,319
DHATTURA(BRIHAT)
786
DHATTURA(KRISHNA)
916
DHATTURA(PEETA)
974
DHATTURA(SWETHA)
752
DINESAVALLI
869
DRONAPUSHPI
2,494
DRONAPUSHPI (MAHA)
964
DUGDHI
801
DUGDHI (NAGARUJUNA)
782
DUGDHI(RAKTHA)
685
DURVA
1,361
DURVA(GANDA)
767
DURVA(MAALA)
619
DURVA(NEELA)
730
DURVA(SWATHA)
723
DUSPARSA
1,028