PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
3,192
DADRUGHNA
3,261
DAMNA
3,027
DANTI
3,214
DANTI(ANYA)
2,855
DANTI(ANYA)-2
2,754
DANTI(BRIHAT)
2,807
DARBHA
3,370
DARBHA(HARI)
2,910
DARUHARIDRA
3,043
DARUHARIDRA-1
2,858
DARUKANDA
2,789
DARVIMADA
2,872
DEVADARU
4,426
DEVADARU( SARALA)
2,998
DEVADARU(CHIDA)
2,777
DEVADARU(KHASTA)
2,721
DEVDALI(SWETHA)
5,050
DHANYAKA
3,068
DHATAKI
3,543
DHATTURA(BRIHAT)
2,811
DHATTURA(KRISHNA)
2,950
DHATTURA(PEETA)
3,000
DHATTURA(SWETHA)
2,747
DINESAVALLI
3,366
DRONAPUSHPI
5,107
DRONAPUSHPI (MAHA)
3,184
DUGDHI
2,750
DUGDHI (NAGARUJUNA)
2,928
DUGDHI(RAKTHA)
2,656
DURVA
3,497
DURVA(GANDA)
2,894
DURVA(MAALA)
2,559
DURVA(NEELA)
2,709
DURVA(SWATHA)
2,731
DUSPARSA
3,305