PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,128
DADRUGHNA
982
DAMNA
877
DANTI
1,005
DANTI(ANYA)
782
DANTI(ANYA)-2
764
DANTI(BRIHAT)
790
DARBHA
1,283
DARBHA(HARI)
848
DARUHARIDRA
893
DARUHARIDRA-1
875
DARUKANDA
787
DARVIMADA
732
DEVADARU
1,802
DEVADARU( SARALA)
887
DEVADARU(CHIDA)
718
DEVADARU(KHASTA)
700
DEVDALI(SWETHA)
2,393
DHANYAKA
918
DHATAKI
1,295
DHATTURA(BRIHAT)
773
DHATTURA(KRISHNA)
886
DHATTURA(PEETA)
957
DHATTURA(SWETHA)
741
DINESAVALLI
849
DRONAPUSHPI
2,461
DRONAPUSHPI (MAHA)
946
DUGDHI
783
DUGDHI (NAGARUJUNA)
767
DUGDHI(RAKTHA)
672
DURVA
1,341
DURVA(GANDA)
748
DURVA(MAALA)
604
DURVA(NEELA)
713
DURVA(SWATHA)
706
DUSPARSA
997