PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
2,204
DADRUGHNA
2,249
DAMNA
2,023
DANTI
2,169
DANTI(ANYA)
1,892
DANTI(ANYA)-2
1,811
DANTI(BRIHAT)
1,877
DARBHA
2,396
DARBHA(HARI)
1,963
DARUHARIDRA
2,060
DARUHARIDRA-1
1,941
DARUKANDA
1,866
DARVIMADA
1,841
DEVADARU
3,263
DEVADARU( SARALA)
2,016
DEVADARU(CHIDA)
1,827
DEVADARU(KHASTA)
1,802
DEVDALI(SWETHA)
4,008
DHANYAKA
2,023
DHATAKI
2,556
DHATTURA(BRIHAT)
1,867
DHATTURA(KRISHNA)
1,994
DHATTURA(PEETA)
2,031
DHATTURA(SWETHA)
1,830
DINESAVALLI
2,315
DRONAPUSHPI
4,050
DRONAPUSHPI (MAHA)
2,188
DUGDHI
1,827
DUGDHI (NAGARUJUNA)
1,982
DUGDHI(RAKTHA)
1,723
DURVA
2,475
DURVA(GANDA)
1,910
DURVA(MAALA)
1,627
DURVA(NEELA)
1,743
DURVA(SWATHA)
1,765
DUSPARSA
2,280