PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,693
DADRUGHNA
1,654
DAMNA
1,479
DANTI
1,620
DANTI(ANYA)
1,375
DANTI(ANYA)-2
1,311
DANTI(BRIHAT)
1,349
DARBHA
1,869
DARBHA(HARI)
1,460
DARUHARIDRA
1,523
DARUHARIDRA-1
1,434
DARUKANDA
1,332
DARVIMADA
1,293
DEVADARU
2,675
DEVADARU( SARALA)
1,447
DEVADARU(CHIDA)
1,286
DEVADARU(KHASTA)
1,278
DEVDALI(SWETHA)
3,355
DHANYAKA
1,523
DHATAKI
2,005
DHATTURA(BRIHAT)
1,335
DHATTURA(KRISHNA)
1,461
DHATTURA(PEETA)
1,525
DHATTURA(SWETHA)
1,310
DINESAVALLI
1,505
DRONAPUSHPI
3,461
DRONAPUSHPI (MAHA)
1,620
DUGDHI
1,311
DUGDHI (NAGARUJUNA)
1,461
DUGDHI(RAKTHA)
1,186
DURVA
1,944
DURVA(GANDA)
1,388
DURVA(MAALA)
1,126
DURVA(NEELA)
1,238
DURVA(SWATHA)
1,232
DUSPARSA
1,683