PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,855
DADRUGHNA
1,868
DAMNA
1,662
DANTI
1,802
DANTI(ANYA)
1,541
DANTI(ANYA)-2
1,465
DANTI(BRIHAT)
1,511
DARBHA
2,041
DARBHA(HARI)
1,622
DARUHARIDRA
1,692
DARUHARIDRA-1
1,608
DARUKANDA
1,516
DARVIMADA
1,479
DEVADARU
2,855
DEVADARU( SARALA)
1,636
DEVADARU(CHIDA)
1,455
DEVADARU(KHASTA)
1,449
DEVDALI(SWETHA)
3,622
DHANYAKA
1,684
DHATAKI
2,191
DHATTURA(BRIHAT)
1,503
DHATTURA(KRISHNA)
1,630
DHATTURA(PEETA)
1,690
DHATTURA(SWETHA)
1,486
DINESAVALLI
1,780
DRONAPUSHPI
3,645
DRONAPUSHPI (MAHA)
1,815
DUGDHI
1,469
DUGDHI (NAGARUJUNA)
1,633
DUGDHI(RAKTHA)
1,351
DURVA
2,110
DURVA(GANDA)
1,551
DURVA(MAALA)
1,284
DURVA(NEELA)
1,407
DURVA(SWATHA)
1,392
DUSPARSA
1,878