PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
3,763
DADRUGHNA
3,802
DAMNA
3,650
DANTI
3,799
DANTI(ANYA)
3,434
DANTI(ANYA)-2
3,324
DANTI(BRIHAT)
3,386
DARBHA
3,950
DARBHA(HARI)
3,447
DARUHARIDRA
3,650
DARUHARIDRA-1
3,497
DARUKANDA
3,387
DARVIMADA
3,420
DEVADARU
5,032
DEVADARU( SARALA)
3,600
DEVADARU(CHIDA)
3,336
DEVADARU(KHASTA)
3,308
DEVDALI(SWETHA)
5,659
DHANYAKA
3,668
DHATAKI
4,087
DHATTURA(BRIHAT)
3,418
DHATTURA(KRISHNA)
3,531
DHATTURA(PEETA)
3,614
DHATTURA(SWETHA)
3,304
DINESAVALLI
3,991
DRONAPUSHPI
5,761
DRONAPUSHPI (MAHA)
3,747
DUGDHI
3,309
DUGDHI (NAGARUJUNA)
3,465
DUGDHI(RAKTHA)
3,235
DURVA
4,052
DURVA(GANDA)
3,482
DURVA(MAALA)
3,144
DURVA(NEELA)
3,299
DURVA(SWATHA)
3,305
DUSPARSA
3,869