PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,082
DADRUGHNA
893
DAMNA
821
DANTI
944
DANTI(ANYA)
737
DANTI(ANYA)-2
718
DANTI(BRIHAT)
749
DARBHA
1,230
DARBHA(HARI)
799
DARUHARIDRA
844
DARUHARIDRA-1
828
DARUKANDA
747
DARVIMADA
687
DEVADARU
1,684
DEVADARU( SARALA)
836
DEVADARU(CHIDA)
668
DEVADARU(KHASTA)
643
DEVDALI(SWETHA)
2,295
DHANYAKA
869
DHATAKI
1,237
DHATTURA(BRIHAT)
717
DHATTURA(KRISHNA)
827
DHATTURA(PEETA)
907
DHATTURA(SWETHA)
691
DINESAVALLI
799
DRONAPUSHPI
2,366
DRONAPUSHPI (MAHA)
888
DUGDHI
735
DUGDHI (NAGARUJUNA)
724
DUGDHI(RAKTHA)
631
DURVA
1,275
DURVA(GANDA)
688
DURVA(MAALA)
564
DURVA(NEELA)
672
DURVA(SWATHA)
661
DUSPARSA
941