PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,344
DADRUGHNA
1,253
DAMNA
1,091
DANTI
1,234
DANTI(ANYA)
1,007
DANTI(ANYA)-2
973
DANTI(BRIHAT)
992
DARBHA
1,494
DARBHA(HARI)
1,081
DARUHARIDRA
1,140
DARUHARIDRA-1
1,097
DARUKANDA
969
DARVIMADA
910
DEVADARU
2,213
DEVADARU( SARALA)
1,093
DEVADARU(CHIDA)
934
DEVADARU(KHASTA)
921
DEVDALI(SWETHA)
2,829
DHANYAKA
1,150
DHATAKI
1,566
DHATTURA(BRIHAT)
976
DHATTURA(KRISHNA)
1,109
DHATTURA(PEETA)
1,157
DHATTURA(SWETHA)
938
DINESAVALLI
1,098
DRONAPUSHPI
2,949
DRONAPUSHPI (MAHA)
1,200
DUGDHI
977
DUGDHI (NAGARUJUNA)
995
DUGDHI(RAKTHA)
854
DURVA
1,574
DURVA(GANDA)
1,073
DURVA(MAALA)
791
DURVA(NEELA)
904
DURVA(SWATHA)
895
DUSPARSA
1,280