PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,179
DADRUGHNA
1,063
DAMNA
938
DANTI
1,077
DANTI(ANYA)
845
DANTI(ANYA)-2
820
DANTI(BRIHAT)
845
DARBHA
1,337
DARBHA(HARI)
910
DARUHARIDRA
950
DARUHARIDRA-1
936
DARUKANDA
839
DARVIMADA
769
DEVADARU
1,913
DEVADARU( SARALA)
939
DEVADARU(CHIDA)
772
DEVADARU(KHASTA)
755
DEVDALI(SWETHA)
2,517
DHANYAKA
962
DHATAKI
1,366
DHATTURA(BRIHAT)
824
DHATTURA(KRISHNA)
954
DHATTURA(PEETA)
1,012
DHATTURA(SWETHA)
792
DINESAVALLI
906
DRONAPUSHPI
2,585
DRONAPUSHPI (MAHA)
1,005
DUGDHI
835
DUGDHI (NAGARUJUNA)
818
DUGDHI(RAKTHA)
718
DURVA
1,413
DURVA(GANDA)
858
DURVA(MAALA)
657
DURVA(NEELA)
768
DURVA(SWATHA)
755
DUSPARSA
1,090