PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,280
DADRUGHNA
1,183
DAMNA
1,027
DANTI
1,173
DANTI(ANYA)
939
DANTI(ANYA)-2
913
DANTI(BRIHAT)
934
DARBHA
1,439
DARBHA(HARI)
1,016
DARUHARIDRA
1,066
DARUHARIDRA-1
1,032
DARUKANDA
920
DARVIMADA
852
DEVADARU
2,103
DEVADARU( SARALA)
1,027
DEVADARU(CHIDA)
869
DEVADARU(KHASTA)
853
DEVDALI(SWETHA)
2,712
DHANYAKA
1,073
DHATAKI
1,486
DHATTURA(BRIHAT)
916
DHATTURA(KRISHNA)
1,047
DHATTURA(PEETA)
1,102
DHATTURA(SWETHA)
884
DINESAVALLI
1,025
DRONAPUSHPI
2,817
DRONAPUSHPI (MAHA)
1,120
DUGDHI
922
DUGDHI (NAGARUJUNA)
914
DUGDHI(RAKTHA)
800
DURVA
1,519
DURVA(GANDA)
1,018
DURVA(MAALA)
745
DURVA(NEELA)
857
DURVA(SWATHA)
848
DUSPARSA
1,210