PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,361
DADRUGHNA
1,199
DAMNA
1,114
DANTI
1,259
DANTI(ANYA)
958
DANTI(ANYA)-2
982
DANTI(BRIHAT)
974
DARBHA
1,590
DARBHA(HARI)
1,019
DARUHARIDRA
1,050
DARUHARIDRA-1
1,070
DARUKANDA
983
DARVIMADA
910
DEVADARU
2,126
DEVADARU( SARALA)
1,130
DEVADARU(CHIDA)
873
DEVADARU(KHASTA)
867
DEVDALI(SWETHA)
3,085
DHANYAKA
1,094
DHATAKI
1,503
DHATTURA(BRIHAT)
918
DHATTURA(KRISHNA)
1,090
DHATTURA(PEETA)
1,155
DHATTURA(SWETHA)
919
DINESAVALLI
1,047
DRONAPUSHPI
2,956
DRONAPUSHPI (MAHA)
1,173
DUGDHI
950
DUGDHI (NAGARUJUNA)
958
DUGDHI(RAKTHA)
846
DURVA
1,591
DURVA(GANDA)
997
DURVA(MAALA)
761
DURVA(NEELA)
944
DURVA(SWATHA)
889
DUSPARSA
1,303