PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
2,364
DADRUGHNA
2,403
DAMNA
2,184
DANTI
2,329
DANTI(ANYA)
2,053
DANTI(ANYA)-2
1,940
DANTI(BRIHAT)
2,012
DARBHA
2,542
DARBHA(HARI)
2,098
DARUHARIDRA
2,220
DARUHARIDRA-1
2,082
DARUKANDA
2,003
DARVIMADA
1,991
DEVADARU
3,448
DEVADARU( SARALA)
2,160
DEVADARU(CHIDA)
1,970
DEVADARU(KHASTA)
1,948
DEVDALI(SWETHA)
4,183
DHANYAKA
2,172
DHATAKI
2,712
DHATTURA(BRIHAT)
2,005
DHATTURA(KRISHNA)
2,147
DHATTURA(PEETA)
2,193
DHATTURA(SWETHA)
1,976
DINESAVALLI
2,506
DRONAPUSHPI
4,213
DRONAPUSHPI (MAHA)
2,369
DUGDHI
1,963
DUGDHI (NAGARUJUNA)
2,142
DUGDHI(RAKTHA)
1,862
DURVA
2,632
DURVA(GANDA)
2,050
DURVA(MAALA)
1,773
DURVA(NEELA)
1,884
DURVA(SWATHA)
1,908
DUSPARSA
2,431