PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
2,030
DADRUGHNA
2,069
DAMNA
1,837
DANTI
1,990
DANTI(ANYA)
1,717
DANTI(ANYA)-2
1,623
DANTI(BRIHAT)
1,695
DARBHA
2,217
DARBHA(HARI)
1,792
DARUHARIDRA
1,871
DARUHARIDRA-1
1,796
DARUKANDA
1,699
DARVIMADA
1,655
DEVADARU
3,063
DEVADARU( SARALA)
1,827
DEVADARU(CHIDA)
1,639
DEVADARU(KHASTA)
1,622
DEVDALI(SWETHA)
3,843
DHANYAKA
1,840
DHATAKI
2,387
DHATTURA(BRIHAT)
1,693
DHATTURA(KRISHNA)
1,815
DHATTURA(PEETA)
1,868
DHATTURA(SWETHA)
1,658
DINESAVALLI
2,090
DRONAPUSHPI
3,854
DRONAPUSHPI (MAHA)
2,008
DUGDHI
1,653
DUGDHI (NAGARUJUNA)
1,800
DUGDHI(RAKTHA)
1,535
DURVA
2,296
DURVA(GANDA)
1,735
DURVA(MAALA)
1,453
DURVA(NEELA)
1,575
DURVA(SWATHA)
1,577
DUSPARSA
2,084