PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
3,551
DADRUGHNA
3,594
DAMNA
3,409
DANTI
3,571
DANTI(ANYA)
3,189
DANTI(ANYA)-2
3,097
DANTI(BRIHAT)
3,144
DARBHA
3,704
DARBHA(HARI)
3,244
DARUHARIDRA
3,406
DARUHARIDRA-1
3,225
DARUKANDA
3,146
DARVIMADA
3,204
DEVADARU
4,797
DEVADARU( SARALA)
3,357
DEVADARU(CHIDA)
3,110
DEVADARU(KHASTA)
3,067
DEVDALI(SWETHA)
5,404
DHANYAKA
3,439
DHATAKI
3,871
DHATTURA(BRIHAT)
3,164
DHATTURA(KRISHNA)
3,294
DHATTURA(PEETA)
3,361
DHATTURA(SWETHA)
3,098
DINESAVALLI
3,739
DRONAPUSHPI
5,490
DRONAPUSHPI (MAHA)
3,528
DUGDHI
3,096
DUGDHI (NAGARUJUNA)
3,268
DUGDHI(RAKTHA)
3,008
DURVA
3,832
DURVA(GANDA)
3,255
DURVA(MAALA)
2,910
DURVA(NEELA)
3,064
DURVA(SWATHA)
3,089
DUSPARSA
3,644