PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,303
DADRUGHNA
1,130
DAMNA
1,053
DANTI
1,202
DANTI(ANYA)
894
DANTI(ANYA)-2
914
DANTI(BRIHAT)
928
DARBHA
1,534
DARBHA(HARI)
972
DARUHARIDRA
1,007
DARUHARIDRA-1
1,017
DARUKANDA
933
DARVIMADA
851
DEVADARU
2,033
DEVADARU( SARALA)
1,082
DEVADARU(CHIDA)
829
DEVADARU(KHASTA)
812
DEVDALI(SWETHA)
2,938
DHANYAKA
1,041
DHATAKI
1,447
DHATTURA(BRIHAT)
875
DHATTURA(KRISHNA)
1,038
DHATTURA(PEETA)
1,102
DHATTURA(SWETHA)
869
DINESAVALLI
1,004
DRONAPUSHPI
2,835
DRONAPUSHPI (MAHA)
1,114
DUGDHI
904
DUGDHI (NAGARUJUNA)
909
DUGDHI(RAKTHA)
798
DURVA
1,527
DURVA(GANDA)
927
DURVA(MAALA)
709
DURVA(NEELA)
884
DURVA(SWATHA)
838
DUSPARSA
1,236