PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,236
DADRUGHNA
1,138
DAMNA
986
DANTI
1,128
DANTI(ANYA)
900
DANTI(ANYA)-2
866
DANTI(BRIHAT)
890
DARBHA
1,388
DARBHA(HARI)
961
DARUHARIDRA
1,008
DARUHARIDRA-1
991
DARUKANDA
881
DARVIMADA
817
DEVADARU
2,013
DEVADARU( SARALA)
982
DEVADARU(CHIDA)
822
DEVADARU(KHASTA)
804
DEVDALI(SWETHA)
2,627
DHANYAKA
1,022
DHATAKI
1,432
DHATTURA(BRIHAT)
870
DHATTURA(KRISHNA)
1,007
DHATTURA(PEETA)
1,065
DHATTURA(SWETHA)
843
DINESAVALLI
974
DRONAPUSHPI
2,709
DRONAPUSHPI (MAHA)
1,070
DUGDHI
886
DUGDHI (NAGARUJUNA)
872
DUGDHI(RAKTHA)
761
DURVA
1,475
DURVA(GANDA)
975
DURVA(MAALA)
706
DURVA(NEELA)
820
DURVA(SWATHA)
807
DUSPARSA
1,156