PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,453
DADRUGHNA
1,303
DAMNA
1,194
DANTI
1,347
DANTI(ANYA)
1,052
DANTI(ANYA)-2
1,074
DANTI(BRIHAT)
1,050
DARBHA
1,681
DARBHA(HARI)
1,088
DARUHARIDRA
1,137
DARUHARIDRA-1
1,155
DARUKANDA
1,053
DARVIMADA
989
DEVADARU
2,263
DEVADARU( SARALA)
1,210
DEVADARU(CHIDA)
953
DEVADARU(KHASTA)
963
DEVDALI(SWETHA)
3,212
DHANYAKA
1,189
DHATAKI
1,592
DHATTURA(BRIHAT)
1,001
DHATTURA(KRISHNA)
1,185
DHATTURA(PEETA)
1,262
DHATTURA(SWETHA)
1,005
DINESAVALLI
1,129
DRONAPUSHPI
3,133
DRONAPUSHPI (MAHA)
1,266
DUGDHI
1,035
DUGDHI (NAGARUJUNA)
1,031
DUGDHI(RAKTHA)
920
DURVA
1,716
DURVA(GANDA)
1,107
DURVA(MAALA)
842
DURVA(NEELA)
1,038
DURVA(SWATHA)
988
DUSPARSA
1,407