PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
2,477
DADRUGHNA
2,528
DAMNA
2,304
DANTI
2,447
DANTI(ANYA)
2,167
DANTI(ANYA)-2
2,055
DANTI(BRIHAT)
2,127
DARBHA
2,656
DARBHA(HARI)
2,221
DARUHARIDRA
2,342
DARUHARIDRA-1
2,188
DARUKANDA
2,119
DARVIMADA
2,108
DEVADARU
3,581
DEVADARU( SARALA)
2,288
DEVADARU(CHIDA)
2,085
DEVADARU(KHASTA)
2,067
DEVDALI(SWETHA)
4,319
DHANYAKA
2,292
DHATAKI
2,828
DHATTURA(BRIHAT)
2,123
DHATTURA(KRISHNA)
2,262
DHATTURA(PEETA)
2,301
DHATTURA(SWETHA)
2,089
DINESAVALLI
2,661
DRONAPUSHPI
4,359
DRONAPUSHPI (MAHA)
2,495
DUGDHI
2,073
DUGDHI (NAGARUJUNA)
2,260
DUGDHI(RAKTHA)
1,972
DURVA
2,749
DURVA(GANDA)
2,168
DURVA(MAALA)
1,884
DURVA(NEELA)
2,004
DURVA(SWATHA)
2,019
DUSPARSA
2,552