PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,803
DADRUGHNA
1,797
DAMNA
1,598
DANTI
1,735
DANTI(ANYA)
1,487
DANTI(ANYA)-2
1,423
DANTI(BRIHAT)
1,454
DARBHA
1,982
DARBHA(HARI)
1,568
DARUHARIDRA
1,635
DARUHARIDRA-1
1,551
DARUKANDA
1,448
DARVIMADA
1,419
DEVADARU
2,800
DEVADARU( SARALA)
1,578
DEVADARU(CHIDA)
1,402
DEVADARU(KHASTA)
1,394
DEVDALI(SWETHA)
3,528
DHANYAKA
1,634
DHATAKI
2,123
DHATTURA(BRIHAT)
1,446
DHATTURA(KRISHNA)
1,570
DHATTURA(PEETA)
1,636
DHATTURA(SWETHA)
1,424
DINESAVALLI
1,675
DRONAPUSHPI
3,589
DRONAPUSHPI (MAHA)
1,749
DUGDHI
1,416
DUGDHI (NAGARUJUNA)
1,574
DUGDHI(RAKTHA)
1,293
DURVA
2,048
DURVA(GANDA)
1,495
DURVA(MAALA)
1,229
DURVA(NEELA)
1,353
DURVA(SWATHA)
1,339
DUSPARSA
1,802