PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
2,702
DADRUGHNA
2,788
DAMNA
2,537
DANTI
2,700
DANTI(ANYA)
2,377
DANTI(ANYA)-2
2,266
DANTI(BRIHAT)
2,343
DARBHA
2,888
DARBHA(HARI)
2,455
DARUHARIDRA
2,584
DARUHARIDRA-1
2,390
DARUKANDA
2,330
DARVIMADA
2,360
DEVADARU
3,826
DEVADARU( SARALA)
2,522
DEVADARU(CHIDA)
2,309
DEVADARU(KHASTA)
2,272
DEVDALI(SWETHA)
4,567
DHANYAKA
2,542
DHATAKI
3,065
DHATTURA(BRIHAT)
2,333
DHATTURA(KRISHNA)
2,479
DHATTURA(PEETA)
2,534
DHATTURA(SWETHA)
2,307
DINESAVALLI
2,910
DRONAPUSHPI
4,611
DRONAPUSHPI (MAHA)
2,738
DUGDHI
2,292
DUGDHI (NAGARUJUNA)
2,485
DUGDHI(RAKTHA)
2,197
DURVA
2,990
DURVA(GANDA)
2,393
DURVA(MAALA)
2,091
DURVA(NEELA)
2,216
DURVA(SWATHA)
2,248
DUSPARSA
2,812