PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,623
DADRUGHNA
1,563
DAMNA
1,390
DANTI
1,528
DANTI(ANYA)
1,295
DANTI(ANYA)-2
1,247
DANTI(BRIHAT)
1,272
DARBHA
1,780
DARBHA(HARI)
1,379
DARUHARIDRA
1,447
DARUHARIDRA-1
1,360
DARUKANDA
1,244
DARVIMADA
1,201
DEVADARU
2,579
DEVADARU( SARALA)
1,364
DEVADARU(CHIDA)
1,206
DEVADARU(KHASTA)
1,204
DEVDALI(SWETHA)
3,233
DHANYAKA
1,454
DHATAKI
1,908
DHATTURA(BRIHAT)
1,244
DHATTURA(KRISHNA)
1,380
DHATTURA(PEETA)
1,445
DHATTURA(SWETHA)
1,223
DINESAVALLI
1,412
DRONAPUSHPI
3,343
DRONAPUSHPI (MAHA)
1,519
DUGDHI
1,237
DUGDHI (NAGARUJUNA)
1,376
DUGDHI(RAKTHA)
1,112
DURVA
1,864
DURVA(GANDA)
1,317
DURVA(MAALA)
1,056
DURVA(NEELA)
1,150
DURVA(SWATHA)
1,166
DUSPARSA
1,582