PLANTS STARTING WITH LETTER D

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
DADIMA
1,243
DADRUGHNA
1,062
DAMNA
997
DANTI
1,140
DANTI(ANYA)
858
DANTI(ANYA)-2
855
DANTI(BRIHAT)
886
DARBHA
1,481
DARBHA(HARI)
933
DARUHARIDRA
973
DARUHARIDRA-1
974
DARUKANDA
890
DARVIMADA
813
DEVADARU
1,938
DEVADARU( SARALA)
1,036
DEVADARU(CHIDA)
793
DEVADARU(KHASTA)
769
DEVDALI(SWETHA)
2,774
DHANYAKA
997
DHATAKI
1,398
DHATTURA(BRIHAT)
834
DHATTURA(KRISHNA)
981
DHATTURA(PEETA)
1,057
DHATTURA(SWETHA)
822
DINESAVALLI
953
DRONAPUSHPI
2,714
DRONAPUSHPI (MAHA)
1,064
DUGDHI
866
DUGDHI (NAGARUJUNA)
861
DUGDHI(RAKTHA)
751
DURVA
1,462
DURVA(GANDA)
871
DURVA(MAALA)
672
DURVA(NEELA)
835
DURVA(SWATHA)
784
DUSPARSA
1,155