PLANTS STARTING WITH LETTER K

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
KACHURA
3,589
KADALE(GIRI)
2,748
KADALI
3,454
KADALI(VANA)
2,984
KADAMBA
2,928
KADAMBA(BHUMI)
2,759
KADAMBA(DHARA)
2,809
KADAMBA(DHULI)
2,519
KADAMBA(RAJA)
2,684
KAKAJANGAA
2,911
KAKAMACHI
2,970
KAKAMARI
2,967
KAKANASA
3,729
KAKODUMBARIKA
2,828
KAKOLI
5,123
KAKOLI(KSIRA)
2,919
KAMALA
2,748
KAMALA(NEELA)
2,646
KAMALA(RAKTHA)
2,723
KAMALA(SWETHA)
2,686
KAMPILLAKA
3,660
KANCHANAKSEERI
2,692
KANCHANARA(PEETA)
2,653
KANCHANARA(RAKTHA)
2,972
KANCHANARA(Swetha)
2,636
KANKOLAM
3,028
KANTAKARI(NEELA)
2,854
KANTAKARI(SWETHA)
3,875
KAPITHA
3,783
KARAMARDA
2,987
KARANJA
3,051
KARANJA(GHRUTA)
2,658
KARANJA(GUCCHA)
2,583
KARANJA(MAHA)
2,598
KARANJA(RITHA)
2,718
KARASKARA
3,876
KARASKARA(NAAGA)
2,802
KARAVELLA
3,641
KARCURA(STUHLA)
2,998
KARKATASHRNGI
2,764
KARKOTAKI(VANDHYA)
2,928
KARMARANGA
3,028
KAROTAKI
2,695
KARPURA
2,753
KASALU KANDA
2,636
KASAMARDA
3,683
KASERU
2,944
KASHMERI
2,723
KASHMERI(LAGU)
2,757
KATAKA
2,932
KATRUNA
2,763
KATUKAROHINI
3,794
KATUTUMBI
3,343
KEETAMARI
2,941
KETAKI(PEETA)
2,909
KETAKI(SWETHA)
2,742
KHADIRA
2,874
KHADIRA(KRISHNA)
2,702
KHADIRA(SWETHA)
2,794
KOKILAKSHA
3,074
KOLA KANDA
2,734
KOSATAKI
2,732
KOSATAKI (MAHA)
2,731
KOSATAKI(TIKTA)
2,752
KRISHNABEEJA
2,821
KULINJA
2,584
KUMARI
2,804
KUMBHIKA
2,985
KUMUDA(NEELA)
2,889
KUMUDA(RAKTHA)
2,698
KUMUDA(SWETHA)
2,569
KUNDALI(NEELA)
2,663
KUNDALI(SWETHA)
2,909
KUNKUMA
3,009
KURUTAKA
2,831
KUSHTA
3,180
Kusmanda
2,810
KUSMANDA(PEETA)
2,654
KUSUMBHA
3,344
KUTAJA
3,110
KUTAJA(SWETHA)
6,505