PLANTS STARTING WITH LETTER K

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
KACHURA
1,531
KADALE(GIRI)
1,101
KADALI
1,774
KADALI(VANA)
1,276
KADAMBA
1,219
KADAMBA(BHUMI)
1,019
KADAMBA(DHARA)
1,127
KADAMBA(DHULI)
872
KADAMBA(RAJA)
994
KAKAJANGAA
1,122
KAKAMACHI
1,300
KAKAMARI
1,182
KAKANASA
1,887
KAKODUMBARIKA
1,054
KAKOLI
2,632
KAKOLI(KSIRA)
1,105
KAMALA
971
KAMALA(NEELA)
905
KAMALA(RAKTHA)
984
KAMALA(SWETHA)
935
KAMPILLAKA
2,016
KANCHANAKSEERI
971
KANCHANARA(PEETA)
967
KANCHANARA(RAKTHA)
1,256
KANCHANARA(Swetha)
1,072
KANKOLAM
1,222
KANTAKARI(NEELA)
1,125
KANTAKARI(SWETHA)
2,031
KAPITHA
2,155
KARAMARDA
1,421
KARANJA
1,314
KARANJA(GHRUTA)
943
KARANJA(GUCCHA)
1,011
KARANJA(MAHA)
937
KARANJA(RITHA)
975
KARASKARA
1,960
KARASKARA(NAAGA)
1,058
KARAVELLA
1,822
KARCURA(STUHLA)
1,291
KARKATASHRNGI
1,134
KARKOTAKI(VANDHYA)
1,197
KARMARANGA
1,278
KAROTAKI
999
KARPURA
1,128
KASALU KANDA
911
KASAMARDA
1,892
KASERU
1,275
KASHMERI
1,050
KASHMERI(LAGU)
1,037
KATAKA
1,316
KATRUNA
1,033
KATUKAROHINI
1,936
KATUTUMBI
1,472
KEETAMARI
1,181
KETAKI(PEETA)
1,280
KETAKI(SWETHA)
1,092
KHADIRA
1,123
KHADIRA(KRISHNA)
1,086
KHADIRA(SWETHA)
1,113
KOKILAKSHA
1,429
KOLA KANDA
1,047
KOSATAKI
1,031
KOSATAKI (MAHA)
983
KOSATAKI(TIKTA)
1,193
KRISHNABEEJA
1,074
KULINJA
986
KUMARI
1,112
KUMBHIKA
1,263
KUMUDA(NEELA)
1,264
KUMUDA(RAKTHA)
1,048
KUMUDA(SWETHA)
1,009
KUNDALI(NEELA)
974
KUNDALI(SWETHA)
1,210
KUNKUMA
1,293
KURUTAKA
1,052
KUSHTA
1,456
Kusmanda
1,174
KUSMANDA(PEETA)
1,043
KUSUMBHA
1,688
KUTAJA
1,417
KUTAJA(SWETHA)
5,036