PLANTS STARTING WITH LETTER K

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
KACHURA
1,254
KADALE(GIRI)
804
KADALI
1,417
KADALI(VANA)
996
KADAMBA
1,005
KADAMBA(BHUMI)
818
KADAMBA(DHARA)
894
KADAMBA(DHULI)
690
KADAMBA(RAJA)
767
KAKAJANGAA
914
KAKAMACHI
1,069
KAKAMARI
949
KAKANASA
1,600
KAKODUMBARIKA
839
KAKOLI
2,038
KAKOLI(KSIRA)
888
KAMALA
795
KAMALA(NEELA)
725
KAMALA(RAKTHA)
775
KAMALA(SWETHA)
751
KAMPILLAKA
1,689
KANCHANAKSEERI
755
KANCHANARA(PEETA)
780
KANCHANARA(RAKTHA)
1,030
KANCHANARA(Swetha)
836
KANKOLAM
971
KANTAKARI(NEELA)
883
KANTAKARI(SWETHA)
1,593
KAPITHA
1,727
KARAMARDA
1,178
KARANJA
1,083
KARANJA(GHRUTA)
724
KARANJA(GUCCHA)
799
KARANJA(MAHA)
727
KARANJA(RITHA)
763
KARASKARA
1,584
KARASKARA(NAAGA)
843
KARAVELLA
1,490
KARCURA(STUHLA)
1,027
KARKATASHRNGI
902
KARKOTAKI(VANDHYA)
927
KARMARANGA
1,024
KAROTAKI
793
KARPURA
919
KASALU KANDA
710
KASAMARDA
1,628
KASERU
1,021
KASHMERI
855
KASHMERI(LAGU)
809
KATAKA
1,051
KATRUNA
811
KATUKAROHINI
1,581
KATUTUMBI
1,173
KEETAMARI
965
KETAKI(PEETA)
1,028
KETAKI(SWETHA)
875
KHADIRA
903
KHADIRA(KRISHNA)
867
KHADIRA(SWETHA)
877
KOKILAKSHA
1,210
KOLA KANDA
817
KOSATAKI
812
KOSATAKI (MAHA)
795
KOSATAKI(TIKTA)
935
KRISHNABEEJA
883
KULINJA
785
KUMARI
891
KUMBHIKA
1,001
KUMUDA(NEELA)
1,041
KUMUDA(RAKTHA)
835
KUMUDA(SWETHA)
799
KUNDALI(NEELA)
763
KUNDALI(SWETHA)
994
KUNKUMA
1,053
KURUTAKA
858
KUSHTA
1,217
Kusmanda
954
KUSMANDA(PEETA)
841
KUSUMBHA
1,399
KUTAJA
1,211
KUTAJA(SWETHA)
4,567