PLANTS STARTING WITH LETTER K

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
KACHURA
1,081
KADALE(GIRI)
675
KADALI
1,123
KADALI(VANA)
821
KADAMBA
863
KADAMBA(BHUMI)
710
KADAMBA(DHARA)
774
KADAMBA(DHULI)
582
KADAMBA(RAJA)
650
KAKAJANGAA
782
KAKAMACHI
927
KAKAMARI
814
KAKANASA
1,344
KAKODUMBARIKA
724
KAKOLI
1,677
KAKOLI(KSIRA)
752
KAMALA
688
KAMALA(NEELA)
627
KAMALA(RAKTHA)
650
KAMALA(SWETHA)
633
KAMPILLAKA
1,387
KANCHANAKSEERI
643
KANCHANARA(PEETA)
674
KANCHANARA(RAKTHA)
896
KANCHANARA(Swetha)
723
KANKOLAM
853
KANTAKARI(NEELA)
776
KANTAKARI(SWETHA)
1,343
KAPITHA
1,438
KARAMARDA
953
KARANJA
953
KARANJA(GHRUTA)
609
KARANJA(GUCCHA)
684
KARANJA(MAHA)
634
KARANJA(RITHA)
668
KARASKARA
1,368
KARASKARA(NAAGA)
728
KARAVELLA
1,270
KARCURA(STUHLA)
859
KARKATASHRNGI
787
KARKOTAKI(VANDHYA)
794
KARMARANGA
882
KAROTAKI
668
KARPURA
820
KASALU KANDA
599
KASAMARDA
1,447
KASERU
895
KASHMERI
737
KASHMERI(LAGU)
681
KATAKA
903
KATRUNA
701
KATUKAROHINI
1,355
KATUTUMBI
999
KEETAMARI
832
KETAKI(PEETA)
890
KETAKI(SWETHA)
742
KHADIRA
787
KHADIRA(KRISHNA)
734
KHADIRA(SWETHA)
746
KOKILAKSHA
1,066
KOLA KANDA
725
KOSATAKI
719
KOSATAKI (MAHA)
679
KOSATAKI(TIKTA)
794
KRISHNABEEJA
737
KULINJA
683
KUMARI
764
KUMBHIKA
844
KUMUDA(NEELA)
926
KUMUDA(RAKTHA)
711
KUMUDA(SWETHA)
682
KUNDALI(NEELA)
650
KUNDALI(SWETHA)
852
KUNKUMA
876
KURUTAKA
725
KUSHTA
1,031
Kusmanda
813
KUSMANDA(PEETA)
706
KUSUMBHA
1,217
KUTAJA
1,055
KUTAJA(SWETHA)
4,138