PLANTS STARTING WITH LETTER K

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
KACHURA
1,324
KADALE(GIRI)
869
KADALI
1,512
KADALI(VANA)
1,057
KADAMBA
1,045
KADAMBA(BHUMI)
856
KADAMBA(DHARA)
940
KADAMBA(DHULI)
727
KADAMBA(RAJA)
814
KAKAJANGAA
952
KAKAMACHI
1,119
KAKAMARI
1,000
KAKANASA
1,671
KAKODUMBARIKA
886
KAKOLI
2,178
KAKOLI(KSIRA)
941
KAMALA
830
KAMALA(NEELA)
757
KAMALA(RAKTHA)
818
KAMALA(SWETHA)
792
KAMPILLAKA
1,761
KANCHANAKSEERI
805
KANCHANARA(PEETA)
819
KANCHANARA(RAKTHA)
1,078
KANCHANARA(Swetha)
889
KANKOLAM
1,022
KANTAKARI(NEELA)
929
KANTAKARI(SWETHA)
1,685
KAPITHA
1,831
KARAMARDA
1,221
KARANJA
1,124
KARANJA(GHRUTA)
757
KARANJA(GUCCHA)
835
KARANJA(MAHA)
770
KARANJA(RITHA)
809
KARASKARA
1,663
KARASKARA(NAAGA)
883
KARAVELLA
1,561
KARCURA(STUHLA)
1,079
KARKATASHRNGI
952
KARKOTAKI(VANDHYA)
980
KARMARANGA
1,080
KAROTAKI
836
KARPURA
961
KASALU KANDA
752
KASAMARDA
1,687
KASERU
1,072
KASHMERI
901
KASHMERI(LAGU)
851
KATAKA
1,110
KATRUNA
853
KATUKAROHINI
1,658
KATUTUMBI
1,234
KEETAMARI
1,006
KETAKI(PEETA)
1,091
KETAKI(SWETHA)
918
KHADIRA
945
KHADIRA(KRISHNA)
911
KHADIRA(SWETHA)
928
KOKILAKSHA
1,258
KOLA KANDA
858
KOSATAKI
854
KOSATAKI (MAHA)
838
KOSATAKI(TIKTA)
990
KRISHNABEEJA
919
KULINJA
819
KUMARI
937
KUMBHIKA
1,053
KUMUDA(NEELA)
1,092
KUMUDA(RAKTHA)
872
KUMUDA(SWETHA)
837
KUNDALI(NEELA)
807
KUNDALI(SWETHA)
1,044
KUNKUMA
1,110
KURUTAKA
902
KUSHTA
1,264
Kusmanda
1,001
KUSMANDA(PEETA)
881
KUSUMBHA
1,460
KUTAJA
1,254
KUTAJA(SWETHA)
4,696