PLANTS STARTING WITH LETTER K

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
KACHURA
1,189
KADALE(GIRI)
763
KADALI
1,317
KADALI(VANA)
948
KADAMBA
961
KADAMBA(BHUMI)
782
KADAMBA(DHARA)
856
KADAMBA(DHULI)
656
KADAMBA(RAJA)
730
KAKAJANGAA
878
KAKAMACHI
1,031
KAKAMARI
901
KAKANASA
1,526
KAKODUMBARIKA
803
KAKOLI
1,944
KAKOLI(KSIRA)
850
KAMALA
756
KAMALA(NEELA)
693
KAMALA(RAKTHA)
739
KAMALA(SWETHA)
713
KAMPILLAKA
1,620
KANCHANAKSEERI
723
KANCHANARA(PEETA)
745
KANCHANARA(RAKTHA)
991
KANCHANARA(Swetha)
805
KANKOLAM
931
KANTAKARI(NEELA)
846
KANTAKARI(SWETHA)
1,497
KAPITHA
1,611
KARAMARDA
1,118
KARANJA
1,039
KARANJA(GHRUTA)
680
KARANJA(GUCCHA)
764
KARANJA(MAHA)
689
KARANJA(RITHA)
735
KARASKARA
1,511
KARASKARA(NAAGA)
812
KARAVELLA
1,416
KARCURA(STUHLA)
975
KARKATASHRNGI
867
KARKOTAKI(VANDHYA)
880
KARMARANGA
980
KAROTAKI
763
KARPURA
881
KASALU KANDA
678
KASAMARDA
1,575
KASERU
977
KASHMERI
822
KASHMERI(LAGU)
766
KATAKA
1,004
KATRUNA
780
KATUKAROHINI
1,532
KATUTUMBI
1,114
KEETAMARI
928
KETAKI(PEETA)
977
KETAKI(SWETHA)
834
KHADIRA
869
KHADIRA(KRISHNA)
826
KHADIRA(SWETHA)
844
KOKILAKSHA
1,169
KOLA KANDA
786
KOSATAKI
780
KOSATAKI (MAHA)
754
KOSATAKI(TIKTA)
892
KRISHNABEEJA
846
KULINJA
757
KUMARI
852
KUMBHIKA
963
KUMUDA(NEELA)
1,002
KUMUDA(RAKTHA)
808
KUMUDA(SWETHA)
764
KUNDALI(NEELA)
719
KUNDALI(SWETHA)
959
KUNKUMA
1,004
KURUTAKA
824
KUSHTA
1,158
Kusmanda
914
KUSMANDA(PEETA)
797
KUSUMBHA
1,346
KUTAJA
1,170
KUTAJA(SWETHA)
4,473