PLANTS STARTING WITH LETTER K

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
KACHURA
1,452
KADALE(GIRI)
1,013
KADALI
1,670
KADALI(VANA)
1,189
KADAMBA
1,151
KADAMBA(BHUMI)
959
KADAMBA(DHARA)
1,050
KADAMBA(DHULI)
815
KADAMBA(RAJA)
925
KAKAJANGAA
1,049
KAKAMACHI
1,237
KAKAMARI
1,107
KAKANASA
1,794
KAKODUMBARIKA
988
KAKOLI
2,462
KAKOLI(KSIRA)
1,046
KAMALA
921
KAMALA(NEELA)
846
KAMALA(RAKTHA)
915
KAMALA(SWETHA)
886
KAMPILLAKA
1,922
KANCHANAKSEERI
909
KANCHANARA(PEETA)
911
KANCHANARA(RAKTHA)
1,181
KANCHANARA(Swetha)
994
KANKOLAM
1,132
KANTAKARI(NEELA)
1,043
KANTAKARI(SWETHA)
1,875
KAPITHA
2,030
KARAMARDA
1,340
KARANJA
1,239
KARANJA(GHRUTA)
860
KARANJA(GUCCHA)
936
KARANJA(MAHA)
871
KARANJA(RITHA)
913
KARASKARA
1,837
KARASKARA(NAAGA)
987
KARAVELLA
1,711
KARCURA(STUHLA)
1,195
KARKATASHRNGI
1,065
KARKOTAKI(VANDHYA)
1,123
KARMARANGA
1,202
KAROTAKI
931
KARPURA
1,062
KASALU KANDA
856
KASAMARDA
1,813
KASERU
1,194
KASHMERI
992
KASHMERI(LAGU)
963
KATAKA
1,229
KATRUNA
961
KATUKAROHINI
1,828
KATUTUMBI
1,392
KEETAMARI
1,115
KETAKI(PEETA)
1,204
KETAKI(SWETHA)
1,030
KHADIRA
1,056
KHADIRA(KRISHNA)
1,017
KHADIRA(SWETHA)
1,045
KOKILAKSHA
1,365
KOLA KANDA
962
KOSATAKI
964
KOSATAKI (MAHA)
926
KOSATAKI(TIKTA)
1,114
KRISHNABEEJA
1,013
KULINJA
921
KUMARI
1,046
KUMBHIKA
1,173
KUMUDA(NEELA)
1,198
KUMUDA(RAKTHA)
981
KUMUDA(SWETHA)
940
KUNDALI(NEELA)
909
KUNDALI(SWETHA)
1,145
KUNKUMA
1,224
KURUTAKA
993
KUSHTA
1,386
Kusmanda
1,101
KUSMANDA(PEETA)
987
KUSUMBHA
1,595
KUTAJA
1,358
KUTAJA(SWETHA)
4,910