PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
4,373
PALANDU
4,140
PALASA (SWETHA)
227
Palasa (Yellow)
226
PALASA(RAKTHA)
3,704
PALASA(ROHITAKA)
4,663
PALASI(RAKTHA)
3,748
panasa
329
PAPHANA
3,829
PARASIAYAVANI
3,647
PARIBHADRA
4,436
PARIJATA
3,998
PARNABEEJA
4,154
PAROOSAKA
3,801
PARPATAKA
5,529
PATALA GARUDA
4,547
PATALA(RAKTHA)
3,834
PATHA
4,424
PATOLA
4,032
PEETAMOOLI
3,756
PINDALU
4,108
PIPPALI
3,708
PLAKSHA
5,333
POOGA
3,861
POOTIDARU
3,736
PRAPOUDAREEKAM
3,352
PRASARINI
3,792
PRIYALA
3,833
PRIYANGU
4,340
PRSHNIPARNI
3,749
PUDINAA
3,739
PUNARNAVA (SWETHA)
726
PUNARNAVA(RAKTHA)
768
PUNNAGA
3,926
PUSKARAM
3,842
PUTRAJEEVA
4,157