PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
4,248
PALANDU
3,997
PALASA (SWETHA)
85
Palasa (Yellow)
86
PALASA(RAKTHA)
3,573
PALASA(ROHITAKA)
4,532
PALASI(RAKTHA)
3,617
panasa
188
PAPHANA
3,715
PARASIAYAVANI
3,507
PARIBHADRA
4,290
PARIJATA
3,851
PARNABEEJA
4,024
PAROOSAKA
3,668
PARPATAKA
5,402
PATALA GARUDA
4,414
PATALA(RAKTHA)
3,689
PATHA
4,301
PATOLA
3,906
PEETAMOOLI
3,630
PINDALU
3,968
PIPPALI
3,568
PLAKSHA
5,187
POOGA
3,728
POOTIDARU
3,601
PRAPOUDAREEKAM
3,216
PRASARINI
3,661
PRIYALA
3,706
PRIYANGU
4,217
PRSHNIPARNI
3,639
PUDINAA
3,605
PUNARNAVA (SWETHA)
557
PUNARNAVA(RAKTHA)
606
PUNNAGA
3,798
PUSKARAM
3,721
PUTRAJEEVA
4,032