PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
1,184
PALANDU
974
PALASA(RAKTHA)
788
PALASA(ROHITAKA)
1,569
PALASA(SWETHA)
873
PALASI(RAKTHA)
749
PAPHANA
818
PARASIAYAVANI
712
PARIBHADRA
1,272
PARIJATA
926
PARNABEEJA
951
PAROOSAKA
706
PARPATAKA
2,283
PATALA GARUDA
1,156
PATALA(RAKTHA)
773
PATHA
1,270
PATOLA
1,005
PEETAMOOLI
764
PINDALU
978
PIPPALI
866
PLAKSHA
1,511
POOGA
788
POOTIDARU
746
PRAPOUDAREEKAM
592
PRASARANI
47
PRASARINI
747
PRIYALA
788
PRIYANGU
1,426
PRSHNIPARNI
793
PUDINAA
715
PUNARNAVA(MECAKA)
685
PUNARNAVA(RAKTHA)
942
PUNARNAVA(SWETHA)
761
PUNNAGA
917
PUSKARAM
828
PUTRAJEEVA
1,247