PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
3,038
PALANDU
2,766
PALASA(RAKTHA)
2,425
PALASA(ROHITAKA)
3,355
PALASA(SWETHA)
2,600
PALASI(RAKTHA)
2,404
PAPHANA
2,566
PARASIAYAVANI
2,343
PARIBHADRA
3,136
PARIJATA
2,594
PARNABEEJA
2,748
PAROOSAKA
2,411
PARPATAKA
4,168
PATALA GARUDA
3,165
PATALA(RAKTHA)
2,456
PATHA
3,128
PATOLA
2,709
PEETAMOOLI
2,453
PINDALU
2,740
PIPPALI
2,482
PLAKSHA
4,014
POOGA
2,551
POOTIDARU
2,386
PRAPOUDAREEKAM
2,080
PRASARANI
1,828
PRASARINI
2,483
PRIYALA
2,540
PRIYANGU
3,129
PRSHNIPARNI
2,481
PUDINAA
2,345
PUNARNAVA(MECAKA)
2,309
PUNARNAVA(RAKTHA)
2,758
PUNARNAVA(SWETHA)
2,435
PUNNAGA
2,569
PUSKARAM
2,562
PUTRAJEEVA
2,912