PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
2,634
PALANDU
2,412
PALASA(RAKTHA)
2,102
PALASA(ROHITAKA)
3,009
PALASA(SWETHA)
2,242
PALASI(RAKTHA)
2,046
PAPHANA
2,188
PARASIAYAVANI
2,006
PARIBHADRA
2,763
PARIJATA
2,263
PARNABEEJA
2,382
PAROOSAKA
2,044
PARPATAKA
3,802
PATALA GARUDA
2,792
PATALA(RAKTHA)
2,097
PATHA
2,762
PATOLA
2,363
PEETAMOOLI
2,130
PINDALU
2,378
PIPPALI
2,141
PLAKSHA
3,636
POOGA
2,150
POOTIDARU
2,061
PRAPOUDAREEKAM
1,768
PRASARANI
1,478
PRASARINI
2,115
PRIYALA
2,180
PRIYANGU
2,806
PRSHNIPARNI
2,146
PUDINAA
2,017
PUNARNAVA(MECAKA)
1,965
PUNARNAVA(RAKTHA)
2,409
PUNARNAVA(SWETHA)
2,094
PUNNAGA
2,221
PUSKARAM
2,215
PUTRAJEEVA
2,590