PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
2,764
PALANDU
2,524
PALASA(RAKTHA)
2,207
PALASA(ROHITAKA)
3,115
PALASA(SWETHA)
2,356
PALASI(RAKTHA)
2,160
PAPHANA
2,320
PARASIAYAVANI
2,114
PARIBHADRA
2,879
PARIJATA
2,370
PARNABEEJA
2,499
PAROOSAKA
2,158
PARPATAKA
3,919
PATALA GARUDA
2,906
PATALA(RAKTHA)
2,206
PATHA
2,882
PATOLA
2,472
PEETAMOOLI
2,239
PINDALU
2,496
PIPPALI
2,249
PLAKSHA
3,750
POOGA
2,262
POOTIDARU
2,165
PRAPOUDAREEKAM
1,868
PRASARANI
1,588
PRASARINI
2,224
PRIYALA
2,296
PRIYANGU
2,919
PRSHNIPARNI
2,260
PUDINAA
2,129
PUNARNAVA(MECAKA)
2,078
PUNARNAVA(RAKTHA)
2,524
PUNARNAVA(SWETHA)
2,209
PUNNAGA
2,332
PUSKARAM
2,321
PUTRAJEEVA
2,707