PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
1,615
PALANDU
1,353
PALASA(RAKTHA)
1,179
PALASA(ROHITAKA)
2,056
PALASA(SWETHA)
1,278
PALASI(RAKTHA)
1,112
PAPHANA
1,214
PARASIAYAVANI
1,057
PARIBHADRA
1,764
PARIJATA
1,325
PARNABEEJA
1,328
PAROOSAKA
1,059
PARPATAKA
2,975
PATALA GARUDA
1,616
PATALA(RAKTHA)
1,158
PATHA
1,834
PATOLA
1,506
PEETAMOOLI
1,179
PINDALU
1,494
PIPPALI
1,248
PLAKSHA
2,564
POOGA
1,183
POOTIDARU
1,048
PRAPOUDAREEKAM
848
PRASARANI
474
PRASARINI
1,172
PRIYALA
1,218
PRIYANGU
1,981
PRSHNIPARNI
1,152
PUDINAA
1,052
PUNARNAVA(MECAKA)
1,048
PUNARNAVA(RAKTHA)
1,375
PUNARNAVA(SWETHA)
1,098
PUNNAGA
1,380
PUSKARAM
1,148
PUTRAJEEVA
1,649