PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
1,521
PALANDU
1,269
PALASA(RAKTHA)
1,096
PALASA(ROHITAKA)
1,951
PALASA(SWETHA)
1,185
PALASI(RAKTHA)
1,028
PAPHANA
1,111
PARASIAYAVANI
973
PARIBHADRA
1,637
PARIJATA
1,230
PARNABEEJA
1,239
PAROOSAKA
980
PARPATAKA
2,851
PATALA GARUDA
1,505
PATALA(RAKTHA)
1,067
PATHA
1,693
PATOLA
1,383
PEETAMOOLI
1,081
PINDALU
1,384
PIPPALI
1,168
PLAKSHA
2,339
POOGA
1,094
POOTIDARU
971
PRAPOUDAREEKAM
784
PRASARANI
367
PRASARINI
1,076
PRIYALA
1,136
PRIYANGU
1,862
PRSHNIPARNI
1,074
PUDINAA
970
PUNARNAVA(MECAKA)
959
PUNARNAVA(RAKTHA)
1,254
PUNARNAVA(SWETHA)
1,013
PUNNAGA
1,277
PUSKARAM
1,072
PUTRAJEEVA
1,557