PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
1,996
PALANDU
1,818
PALASA(RAKTHA)
1,524
PALASA(ROHITAKA)
2,425
PALASA(SWETHA)
1,646
PALASI(RAKTHA)
1,446
PAPHANA
1,559
PARASIAYAVANI
1,446
PARIBHADRA
2,155
PARIJATA
1,731
PARNABEEJA
1,766
PAROOSAKA
1,452
PARPATAKA
3,207
PATALA GARUDA
2,184
PATALA(RAKTHA)
1,531
PATHA
2,164
PATOLA
1,790
PEETAMOOLI
1,537
PINDALU
1,810
PIPPALI
1,583
PLAKSHA
2,960
POOGA
1,563
POOTIDARU
1,500
PRAPOUDAREEKAM
1,235
PRASARANI
849
PRASARINI
1,533
PRIYALA
1,589
PRIYANGU
2,227
PRSHNIPARNI
1,570
PUDINAA
1,484
PUNARNAVA(MECAKA)
1,405
PUNARNAVA(RAKTHA)
1,815
PUNARNAVA(SWETHA)
1,511
PUNNAGA
1,624
PUSKARAM
1,635
PUTRAJEEVA
2,017