PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
1,276
PALANDU
1,054
PALASA(RAKTHA)
856
PALASA(ROHITAKA)
1,651
PALASA(SWETHA)
951
PALASI(RAKTHA)
812
PAPHANA
887
PARASIAYAVANI
781
PARIBHADRA
1,373
PARIJATA
1,003
PARNABEEJA
1,017
PAROOSAKA
771
PARPATAKA
2,382
PATALA GARUDA
1,263
PATALA(RAKTHA)
844
PATHA
1,357
PATOLA
1,109
PEETAMOOLI
830
PINDALU
1,068
PIPPALI
941
PLAKSHA
1,717
POOGA
875
POOTIDARU
823
PRAPOUDAREEKAM
646
PRASARANI
114
PRASARINI
827
PRIYALA
864
PRIYANGU
1,525
PRSHNIPARNI
854
PUDINAA
792
PUNARNAVA(MECAKA)
770
PUNARNAVA(RAKTHA)
1,098
PUNARNAVA(SWETHA)
827
PUNNAGA
988
PUSKARAM
897
PUTRAJEEVA
1,326