PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
3,894
PALANDU
3,627
PALASA(RAKTHA)
3,242
PALASA(ROHITAKA)
4,167
PALASA(SWETHA)
3,434
PALASI(RAKTHA)
3,250
PAPHANA
3,398
PARASIAYAVANI
3,141
PARIBHADRA
3,959
PARIJATA
3,475
PARNABEEJA
3,647
PAROOSAKA
3,304
PARPATAKA
5,027
PATALA GARUDA
4,011
PATALA(RAKTHA)
3,305
PATHA
3,990
PATOLA
3,580
PEETAMOOLI
3,284
PINDALU
3,596
PIPPALI
3,245
PLAKSHA
4,835
POOGA
3,376
POOTIDARU
3,226
PRAPOUDAREEKAM
2,877
PRASARANI
2,686
PRASARINI
3,294
PRIYALA
3,370
PRIYANGU
3,904
PRSHNIPARNI
3,299
PUDINAA
3,224
PUNARNAVA (SWETHA)
151
PUNARNAVA(RAKTHA)
161
PUNARNAVA(SWETHA)
3,165
PUNNAGA
3,408
PUSKARAM
3,385
PUTRAJEEVA
3,711