PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
1,844
PALANDU
1,657
PALASA(RAKTHA)
1,378
PALASA(ROHITAKA)
2,276
PALASA(SWETHA)
1,501
PALASI(RAKTHA)
1,311
PAPHANA
1,414
PARASIAYAVANI
1,302
PARIBHADRA
1,999
PARIJATA
1,578
PARNABEEJA
1,607
PAROOSAKA
1,303
PARPATAKA
3,030
PATALA GARUDA
2,025
PATALA(RAKTHA)
1,388
PATHA
2,010
PATOLA
1,651
PEETAMOOLI
1,383
PINDALU
1,654
PIPPALI
1,452
PLAKSHA
2,773
POOGA
1,424
POOTIDARU
1,362
PRAPOUDAREEKAM
1,103
PRASARANI
694
PRASARINI
1,393
PRIYALA
1,433
PRIYANGU
2,071
PRSHNIPARNI
1,415
PUDINAA
1,344
PUNARNAVA(MECAKA)
1,263
PUNARNAVA(RAKTHA)
1,663
PUNARNAVA(SWETHA)
1,360
PUNNAGA
1,484
PUSKARAM
1,481
PUTRAJEEVA
1,876