PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
1,666
PALANDU
1,473
PALASA(RAKTHA)
1,209
PALASA(ROHITAKA)
2,081
PALASA(SWETHA)
1,321
PALASI(RAKTHA)
1,147
PAPHANA
1,246
PARASIAYAVANI
1,140
PARIBHADRA
1,808
PARIJATA
1,412
PARNABEEJA
1,427
PAROOSAKA
1,128
PARPATAKA
2,848
PATALA GARUDA
1,813
PATALA(RAKTHA)
1,212
PATHA
1,821
PATOLA
1,487
PEETAMOOLI
1,210
PINDALU
1,477
PIPPALI
1,286
PLAKSHA
2,559
POOGA
1,259
POOTIDARU
1,202
PRAPOUDAREEKAM
962
PRASARANI
521
PRASARINI
1,228
PRIYALA
1,249
PRIYANGU
1,903
PRSHNIPARNI
1,229
PUDINAA
1,175
PUNARNAVA(MECAKA)
1,114
PUNARNAVA(RAKTHA)
1,496
PUNARNAVA(SWETHA)
1,202
PUNNAGA
1,335
PUSKARAM
1,312
PUTRAJEEVA
1,709