PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
2,443
PALANDU
2,255
PALASA(RAKTHA)
1,945
PALASA(ROHITAKA)
2,865
PALASA(SWETHA)
2,101
PALASI(RAKTHA)
1,899
PAPHANA
2,023
PARASIAYAVANI
1,868
PARIBHADRA
2,591
PARIJATA
2,126
PARNABEEJA
2,227
PAROOSAKA
1,888
PARPATAKA
3,639
PATALA GARUDA
2,629
PATALA(RAKTHA)
1,945
PATHA
2,597
PATOLA
2,202
PEETAMOOLI
1,993
PINDALU
2,230
PIPPALI
2,005
PLAKSHA
3,451
POOGA
1,995
POOTIDARU
1,915
PRAPOUDAREEKAM
1,636
PRASARANI
1,321
PRASARINI
1,976
PRIYALA
2,022
PRIYANGU
2,648
PRSHNIPARNI
2,008
PUDINAA
1,881
PUNARNAVA(MECAKA)
1,815
PUNARNAVA(RAKTHA)
2,257
PUNARNAVA(SWETHA)
1,955
PUNNAGA
2,053
PUSKARAM
2,060
PUTRAJEEVA
2,456