PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
1,348
PALANDU
1,138
PALASA(RAKTHA)
958
PALASA(ROHITAKA)
1,774
PALASA(SWETHA)
1,044
PALASI(RAKTHA)
900
PAPHANA
978
PARASIAYAVANI
854
PARIBHADRA
1,472
PARIJATA
1,110
PARNABEEJA
1,114
PAROOSAKA
863
PARPATAKA
2,611
PATALA GARUDA
1,357
PATALA(RAKTHA)
933
PATHA
1,489
PATOLA
1,207
PEETAMOOLI
948
PINDALU
1,159
PIPPALI
1,014
PLAKSHA
1,965
POOGA
962
POOTIDARU
869
PRAPOUDAREEKAM
694
PRASARANI
194
PRASARINI
931
PRIYALA
999
PRIYANGU
1,658
PRSHNIPARNI
939
PUDINAA
859
PUNARNAVA(MECAKA)
828
PUNARNAVA(RAKTHA)
1,065
PUNARNAVA(SWETHA)
899
PUNNAGA
1,111
PUSKARAM
961
PUTRAJEEVA
1,419