PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
1,434
PALANDU
1,228
PALASA(RAKTHA)
994
PALASA(ROHITAKA)
1,830
PALASA(SWETHA)
1,101
PALASI(RAKTHA)
939
PAPHANA
1,022
PARASIAYAVANI
912
PARIBHADRA
1,551
PARIJATA
1,161
PARNABEEJA
1,182
PAROOSAKA
910
PARPATAKA
2,601
PATALA GARUDA
1,515
PATALA(RAKTHA)
982
PATHA
1,554
PATOLA
1,261
PEETAMOOLI
961
PINDALU
1,236
PIPPALI
1,082
PLAKSHA
2,097
POOGA
1,019
POOTIDARU
984
PRAPOUDAREEKAM
763
PRASARANI
260
PRASARINI
997
PRIYALA
1,001
PRIYANGU
1,680
PRSHNIPARNI
997
PUDINAA
941
PUNARNAVA(MECAKA)
904
PUNARNAVA(RAKTHA)
1,263
PUNARNAVA(SWETHA)
971
PUNNAGA
1,135
PUSKARAM
1,073
PUTRAJEEVA
1,490