PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
1,504
PALANDU
1,298
PALASA(RAKTHA)
1,046
PALASA(ROHITAKA)
1,895
PALASA(SWETHA)
1,153
PALASI(RAKTHA)
1,002
PAPHANA
1,073
PARASIAYAVANI
971
PARIBHADRA
1,620
PARIJATA
1,221
PARNABEEJA
1,253
PAROOSAKA
965
PARPATAKA
2,673
PATALA GARUDA
1,618
PATALA(RAKTHA)
1,048
PATHA
1,627
PATOLA
1,324
PEETAMOOLI
1,029
PINDALU
1,297
PIPPALI
1,132
PLAKSHA
2,265
POOGA
1,081
POOTIDARU
1,040
PRAPOUDAREEKAM
812
PRASARANI
345
PRASARINI
1,068
PRIYALA
1,073
PRIYANGU
1,731
PRSHNIPARNI
1,052
PUDINAA
1,007
PUNARNAVA(MECAKA)
963
PUNARNAVA(RAKTHA)
1,335
PUNARNAVA(SWETHA)
1,034
PUNNAGA
1,199
PUSKARAM
1,146
PUTRAJEEVA
1,548