PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
1,448
PALANDU
1,209
PALASA(RAKTHA)
1,037
PALASA(ROHITAKA)
1,872
PALASA(SWETHA)
1,119
PALASI(RAKTHA)
975
PAPHANA
1,053
PARASIAYAVANI
919
PARIBHADRA
1,562
PARIJATA
1,165
PARNABEEJA
1,182
PAROOSAKA
930
PARPATAKA
2,745
PATALA GARUDA
1,451
PATALA(RAKTHA)
1,004
PATHA
1,600
PATOLA
1,316
PEETAMOOLI
1,020
PINDALU
1,296
PIPPALI
1,110
PLAKSHA
2,211
POOGA
1,045
POOTIDARU
925
PRAPOUDAREEKAM
743
PRASARANI
295
PRASARINI
1,027
PRIYALA
1,075
PRIYANGU
1,784
PRSHNIPARNI
1,013
PUDINAA
915
PUNARNAVA(MECAKA)
901
PUNARNAVA(RAKTHA)
1,138
PUNARNAVA(SWETHA)
961
PUNNAGA
1,218
PUSKARAM
1,018
PUTRAJEEVA
1,498