PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
1,321
PALANDU
1,103
PALASA(RAKTHA)
898
PALASA(ROHITAKA)
1,712
PALASA(SWETHA)
1,003
PALASI(RAKTHA)
854
PAPHANA
929
PARASIAYAVANI
825
PARIBHADRA
1,431
PARIJATA
1,054
PARNABEEJA
1,072
PAROOSAKA
818
PARPATAKA
2,458
PATALA GARUDA
1,337
PATALA(RAKTHA)
887
PATHA
1,413
PATOLA
1,156
PEETAMOOLI
872
PINDALU
1,122
PIPPALI
986
PLAKSHA
1,812
POOGA
919
POOTIDARU
875
PRAPOUDAREEKAM
679
PRASARANI
152
PRASARINI
874
PRIYALA
905
PRIYANGU
1,575
PRSHNIPARNI
896
PUDINAA
844
PUNARNAVA(MECAKA)
805
PUNARNAVA(RAKTHA)
1,146
PUNARNAVA(SWETHA)
869
PUNNAGA
1,034
PUSKARAM
953
PUTRAJEEVA
1,380