PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
1,245
PALANDU
1,027
PALASA(RAKTHA)
834
PALASA(ROHITAKA)
1,625
PALASA(SWETHA)
937
PALASI(RAKTHA)
795
PAPHANA
865
PARASIAYAVANI
766
PARIBHADRA
1,343
PARIJATA
984
PARNABEEJA
1,004
PAROOSAKA
753
PARPATAKA
2,356
PATALA GARUDA
1,228
PATALA(RAKTHA)
822
PATHA
1,333
PATOLA
1,078
PEETAMOOLI
814
PINDALU
1,043
PIPPALI
913
PLAKSHA
1,678
POOGA
854
POOTIDARU
802
PRAPOUDAREEKAM
634
PRASARANI
98
PRASARINI
810
PRIYALA
850
PRIYANGU
1,504
PRSHNIPARNI
845
PUDINAA
768
PUNARNAVA(MECAKA)
749
PUNARNAVA(RAKTHA)
1,078
PUNARNAVA(SWETHA)
806
PUNNAGA
974
PUSKARAM
881
PUTRAJEEVA
1,307