PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
2,054
PALANDU
1,876
PALASA(RAKTHA)
1,578
PALASA(ROHITAKA)
2,489
PALASA(SWETHA)
1,708
PALASI(RAKTHA)
1,506
PAPHANA
1,624
PARASIAYAVANI
1,502
PARIBHADRA
2,213
PARIJATA
1,780
PARNABEEJA
1,849
PAROOSAKA
1,509
PARPATAKA
3,261
PATALA GARUDA
2,241
PATALA(RAKTHA)
1,584
PATHA
2,221
PATOLA
1,839
PEETAMOOLI
1,597
PINDALU
1,869
PIPPALI
1,638
PLAKSHA
3,025
POOGA
1,616
POOTIDARU
1,544
PRAPOUDAREEKAM
1,284
PRASARANI
919
PRASARINI
1,595
PRIYALA
1,646
PRIYANGU
2,292
PRSHNIPARNI
1,632
PUDINAA
1,536
PUNARNAVA(MECAKA)
1,457
PUNARNAVA(RAKTHA)
1,867
PUNARNAVA(SWETHA)
1,569
PUNNAGA
1,676
PUSKARAM
1,694
PUTRAJEEVA
2,070