PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
2,245
PALANDU
2,071
PALASA(RAKTHA)
1,768
PALASA(ROHITAKA)
2,682
PALASA(SWETHA)
1,910
PALASI(RAKTHA)
1,698
PAPHANA
1,830
PARASIAYAVANI
1,680
PARIBHADRA
2,401
PARIJATA
1,952
PARNABEEJA
2,053
PAROOSAKA
1,698
PARPATAKA
3,454
PATALA GARUDA
2,429
PATALA(RAKTHA)
1,758
PATHA
2,396
PATOLA
2,011
PEETAMOOLI
1,788
PINDALU
2,055
PIPPALI
1,814
PLAKSHA
3,247
POOGA
1,806
POOTIDARU
1,714
PRAPOUDAREEKAM
1,458
PRASARANI
1,144
PRASARINI
1,794
PRIYALA
1,833
PRIYANGU
2,471
PRSHNIPARNI
1,827
PUDINAA
1,707
PUNARNAVA(MECAKA)
1,641
PUNARNAVA(RAKTHA)
2,054
PUNARNAVA(SWETHA)
1,764
PUNNAGA
1,845
PUSKARAM
1,876
PUTRAJEEVA
2,254