PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
3,562
PALANDU
3,277
PALASA(RAKTHA)
2,898
PALASA(ROHITAKA)
3,822
PALASA(SWETHA)
3,091
PALASI(RAKTHA)
2,886
PAPHANA
3,063
PARASIAYAVANI
2,798
PARIBHADRA
3,629
PARIJATA
3,097
PARNABEEJA
3,272
PAROOSAKA
2,931
PARPATAKA
4,663
PATALA GARUDA
3,654
PATALA(RAKTHA)
2,939
PATHA
3,649
PATOLA
3,221
PEETAMOOLI
2,931
PINDALU
3,247
PIPPALI
2,928
PLAKSHA
4,508
POOGA
3,031
POOTIDARU
2,858
PRAPOUDAREEKAM
2,541
PRASARANI
2,346
PRASARINI
2,961
PRIYALA
3,027
PRIYANGU
3,582
PRSHNIPARNI
2,949
PUDINAA
2,843
PUNARNAVA(MECAKA)
2,762
PUNARNAVA(RAKTHA)
3,201
PUNARNAVA(SWETHA)
2,860
PUNNAGA
3,055
PUSKARAM
3,045
PUTRAJEEVA
3,385