PLANTS STARTING WITH LETTER P

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
PADMACHARINI
1,383
PALANDU
1,174
PALASA(RAKTHA)
949
PALASA(ROHITAKA)
1,785
PALASA(SWETHA)
1,060
PALASI(RAKTHA)
898
PAPHANA
983
PARASIAYAVANI
872
PARIBHADRA
1,502
PARIJATA
1,116
PARNABEEJA
1,133
PAROOSAKA
869
PARPATAKA
2,541
PATALA GARUDA
1,437
PATALA(RAKTHA)
936
PATHA
1,480
PATOLA
1,212
PEETAMOOLI
919
PINDALU
1,192
PIPPALI
1,037
PLAKSHA
1,936
POOGA
977
POOTIDARU
938
PRAPOUDAREEKAM
724
PRASARANI
207
PRASARINI
941
PRIYALA
960
PRIYANGU
1,632
PRSHNIPARNI
944
PUDINAA
896
PUNARNAVA(MECAKA)
851
PUNARNAVA(RAKTHA)
1,209
PUNARNAVA(SWETHA)
926
PUNNAGA
1,089
PUSKARAM
1,017
PUTRAJEEVA
1,443