PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
7,995
SAIVALA
1,014
Sakralata
783
SALAMISRI
1,411
SALAPARNI
1,064
SALLAKI
743
SALMALI(RAKTHA)
811
SALMALI(SWETHA)
662
SANAPUSHPI
767
SANAPUSHPI(LAGU)
695
SANAPUSHPI(SWETHA)
705
SAPTALA
1,465
SAPTAPARNA
924
SARAPUNKHA
828
SARAPUNKHA(SWETHA)
679
SARAPUNKHA-1
726
SARIBA
1,692
SARIBA(KRISHNA)
842
SARIBA-1
737
SARPAGANDHA
1,065
SARPAKSHI
949
Sasasruti
768
SATAPUSHPA
695
SATAPUSHPA(VANA)
777
SATAVARI
723
SATAVARI(MAHA)
767
semie
759
SHRINGATAKA
935
SIGRU
1,127
SIGRU(KRISHNA)
615
SIGRU(RAKTHA)
725
SIGRU(SWATHA)
642
SIGRU(VANA)
651
SIMSIPA
1,000
SIMSIPA(ANYA)
703
SINDURI
1,172
SIREESHA
813
SNUHI(DHALA)
745
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,174
SNUHI-2
914
SNUK
852
SRASHAPA
705
SRASHAPA(NEELA)
657
SRASHAPA(SWATHA)
548
SRITALA
763
STHLA GRANDHI
712
STHOUNAEYAKA
624
SUDARSANA
807
SURANAH
745
SURANAH(VANA)
749
SURANAH(VANA) 1
686
SURANAH(VANA) 10
562
SURANAH(VANA) 11
584
SURANAH(VANA) 12
561
SURANAH(VANA) 13
518
SURANAH(VANA) 14
539
SURANAH(VANA) 15
545
SURANAH(VANA) 16
627
SURANAH(VANA) 17
565
SURANAH(VANA) 18
559
SURANAH(VANA) 19
540
SURANAH(VANA) 2
626
SURANAH(VANA) 20
556
SURANAH(VANA) 21
824
SURANAH(VANA) 3
583
SURANAH(VANA) 4
571
SURANAH(VANA) 5
557
SURANAH(VANA) 6
579
SURANAH(VANA) 7
575
SURANAH(VANA) 8
576
SURANAH(VANA) 9
574
SVARNAPATHRI
746
SWARNAKSEERI(PEETA)
765
SWARNAKSREEI(SWETHA)
85
SYONAKA
998