PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
9,374
SAIVALA
1,212
Sakralata
996
SALAMISRI
1,771
SALAPARNI
1,289
SALLAKI
959
SALMALI(RAKTHA)
1,042
SALMALI(SWETHA)
843
SANAPUSHPI
985
SANAPUSHPI(LAGU)
903
SANAPUSHPI(SWETHA)
923
SAPTALA
1,824
SAPTAPARNA
1,141
SARAPUNKHA
1,008
SARAPUNKHA(SWETHA)
854
SARAPUNKHA-1
903
SARIBA
1,989
SARIBA(KRISHNA)
1,034
SARIBA-1
904
SARPAGANDHA
1,293
SARPAKSHI
1,157
Sasasruti
969
SATAPUSHPA
856
SATAPUSHPA(VANA)
1,058
SATAVARI
909
SATAVARI(MAHA)
939
semie
1,008
SHRINGATAKA
1,156
SIGRU
1,466
SIGRU(KRISHNA)
806
SIGRU(RAKTHA)
920
SIGRU(SWATHA)
788
SIGRU(VANA)
804
SIMSIPA
1,247
SIMSIPA(ANYA)
894
SINDURI
1,424
SIREESHA
1,034
SNUHI(DHALA)
947
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,476
SNUHI-2
1,096
SNUK
1,138
SRASHAPA
870
SRASHAPA(NEELA)
822
SRASHAPA(SWATHA)
708
SRITALA
982
STHLA GRANDHI
898
STHOUNAEYAKA
796
SUDARSANA
997
SURANAH
922
SURANAH(VANA)
947
SURANAH(VANA) 1
829
SURANAH(VANA) 10
704
SURANAH(VANA) 11
737
SURANAH(VANA) 12
703
SURANAH(VANA) 13
680
SURANAH(VANA) 14
676
SURANAH(VANA) 15
692
SURANAH(VANA) 16
797
SURANAH(VANA) 17
738
SURANAH(VANA) 18
713
SURANAH(VANA) 19
683
SURANAH(VANA) 2
774
SURANAH(VANA) 20
717
SURANAH(VANA) 21
1,015
SURANAH(VANA) 3
741
SURANAH(VANA) 4
717
SURANAH(VANA) 5
702
SURANAH(VANA) 6
723
SURANAH(VANA) 7
723
SURANAH(VANA) 8
741
SURANAH(VANA) 9
712
SVARNAPATHRI
936
SWARNAKSEERI(PEETA)
937
SWARNAKSREEI(SWETHA)
315
SYONAKA
1,276