PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
7,779
SAIVALA
947
Sakralata
734
SALAMISRI
1,318
SALAPARNI
1,008
SALLAKI
702
SALMALI(RAKTHA)
754
SALMALI(SWETHA)
610
SANAPUSHPI
721
SANAPUSHPI(LAGU)
651
SANAPUSHPI(SWETHA)
644
SAPTALA
1,366
SAPTAPARNA
876
SARAPUNKHA
766
SARAPUNKHA(SWETHA)
628
SARAPUNKHA-1
677
SARIBA
1,592
SARIBA(KRISHNA)
786
SARIBA-1
687
SARPAGANDHA
1,005
SARPAKSHI
887
Sasasruti
716
SATAPUSHPA
638
SATAPUSHPA(VANA)
720
SATAVARI
678
SATAVARI(MAHA)
710
semie
709
SHRINGATAKA
890
SIGRU
1,068
SIGRU(KRISHNA)
572
SIGRU(RAKTHA)
682
SIGRU(SWATHA)
586
SIGRU(VANA)
607
SIMSIPA
951
SIMSIPA(ANYA)
645
SINDURI
1,093
SIREESHA
755
SNUHI(DHALA)
693
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,122
SNUHI-2
861
SNUK
804
SRASHAPA
649
SRASHAPA(NEELA)
617
SRASHAPA(SWATHA)
501
SRITALA
707
STHLA GRANDHI
658
STHOUNAEYAKA
578
SUDARSANA
759
SURANAH
689
SURANAH(VANA)
694
SURANAH(VANA) 1
628
SURANAH(VANA) 10
519
SURANAH(VANA) 11
538
SURANAH(VANA) 12
519
SURANAH(VANA) 13
480
SURANAH(VANA) 14
490
SURANAH(VANA) 15
498
SURANAH(VANA) 16
577
SURANAH(VANA) 17
519
SURANAH(VANA) 18
518
SURANAH(VANA) 19
497
SURANAH(VANA) 2
585
SURANAH(VANA) 20
514
SURANAH(VANA) 21
776
SURANAH(VANA) 3
544
SURANAH(VANA) 4
525
SURANAH(VANA) 5
515
SURANAH(VANA) 6
524
SURANAH(VANA) 7
533
SURANAH(VANA) 8
528
SURANAH(VANA) 9
528
SVARNAPATHRI
692
SWARNAKSEERI(PEETA)
715
SWARNAKSREEI(SWETHA)
37
SYONAKA
931