PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
9,704
SAIVALA
1,294
Sakralata
1,081
SALAMISRI
1,878
SALAPARNI
1,373
SALLAKI
1,032
SALMALI(RAKTHA)
1,119
SALMALI(SWETHA)
923
SANAPUSHPI
1,068
SANAPUSHPI(LAGU)
976
SANAPUSHPI(SWETHA)
996
SAPTALA
1,983
SAPTAPARNA
1,207
SARAPUNKHA
1,089
SARAPUNKHA(SWETHA)
925
SARAPUNKHA-1
981
SARIBA
2,448
SARIBA(KRISHNA)
1,111
SARIBA-1
990
SARPAGANDHA
1,397
SARPAKSHI
1,241
Sasasruti
1,058
SATAPUSHPA
937
SATAPUSHPA(VANA)
1,143
SATAVARI
979
SATAVARI(MAHA)
1,019
semie
1,111
SHRINGATAKA
1,245
SIGRU
1,560
SIGRU(KRISHNA)
881
SIGRU(RAKTHA)
1,003
SIGRU(SWATHA)
860
SIGRU(VANA)
880
SIMSIPA
1,333
SIMSIPA(ANYA)
967
SINDURI
1,533
SIREESHA
1,134
SNUHI(DHALA)
1,024
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,545
SNUHI-2
1,188
SNUK
1,230
SRASHAPA
950
SRASHAPA(NEELA)
908
SRASHAPA(SWATHA)
786
SRITALA
1,069
STHLA GRANDHI
986
STHOUNAEYAKA
871
SUDARSANA
1,064
SURANAH
996
SURANAH(VANA)
1,027
SURANAH(VANA) 1
920
SURANAH(VANA) 10
776
SURANAH(VANA) 11
804
SURANAH(VANA) 12
781
SURANAH(VANA) 13
760
SURANAH(VANA) 14
749
SURANAH(VANA) 15
763
SURANAH(VANA) 16
864
SURANAH(VANA) 17
819
SURANAH(VANA) 18
803
SURANAH(VANA) 19
767
SURANAH(VANA) 2
871
SURANAH(VANA) 20
791
SURANAH(VANA) 21
1,108
SURANAH(VANA) 3
822
SURANAH(VANA) 4
813
SURANAH(VANA) 5
786
SURANAH(VANA) 6
821
SURANAH(VANA) 7
792
SURANAH(VANA) 8
830
SURANAH(VANA) 9
785
SVARNAPATHRI
1,012
SWARNAKSEERI(PEETA)
1,006
SWARNAKSREEI(SWETHA)
414
SYONAKA
1,371