PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
8,716
SAIVALA
1,251
Sakralata
1,009
SALAMISRI
1,739
SALAPARNI
1,291
SALLAKI
959
SALMALI(RAKTHA)
1,021
SALMALI(SWETHA)
879
SANAPUSHPI
986
SANAPUSHPI(LAGU)
922
SANAPUSHPI(SWETHA)
923
SAPTALA
1,847
SAPTAPARNA
1,253
SARAPUNKHA
1,068
SARAPUNKHA(SWETHA)
902
SARAPUNKHA-1
959
SARIBA
1,942
SARIBA(KRISHNA)
1,073
SARIBA-1
950
SARPAGANDHA
1,326
SARPAKSHI
1,215
Sasasruti
1,010
SATAPUSHPA
930
SATAPUSHPA(VANA)
998
SATAVARI
951
SATAVARI(MAHA)
1,010
semie
967
SHRINGATAKA
1,164
SIGRU
1,376
SIGRU(KRISHNA)
799
SIGRU(RAKTHA)
946
SIGRU(SWATHA)
856
SIGRU(VANA)
828
SIMSIPA
1,239
SIMSIPA(ANYA)
895
SINDURI
1,477
SIREESHA
1,072
SNUHI(DHALA)
987
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,383
SNUHI-2
1,169
SNUK
1,088
SRASHAPA
900
SRASHAPA(NEELA)
874
SRASHAPA(SWATHA)
737
SRITALA
1,042
STHLA GRANDHI
901
STHOUNAEYAKA
826
SUDARSANA
1,052
SURANAH
942
SURANAH(VANA)
982
SURANAH(VANA) 1
874
SURANAH(VANA) 10
738
SURANAH(VANA) 11
784
SURANAH(VANA) 12
714
SURANAH(VANA) 13
699
SURANAH(VANA) 14
731
SURANAH(VANA) 15
757
SURANAH(VANA) 16
836
SURANAH(VANA) 17
748
SURANAH(VANA) 18
731
SURANAH(VANA) 19
730
SURANAH(VANA) 2
845
SURANAH(VANA) 20
771
SURANAH(VANA) 21
1,023
SURANAH(VANA) 3
764
SURANAH(VANA) 4
757
SURANAH(VANA) 5
751
SURANAH(VANA) 6
763
SURANAH(VANA) 7
774
SURANAH(VANA) 8
776
SURANAH(VANA) 9
748
SVARNAPATHRI
946
SWARNAKSEERI(PEETA)
977
SWARNAKSREEI(SWETHA)
295
SYONAKA
1,252