PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
8,542
SAIVALA
1,191
Sakralata
940
SALAMISRI
1,653
SALAPARNI
1,225
SALLAKI
902
SALMALI(RAKTHA)
955
SALMALI(SWETHA)
818
SANAPUSHPI
920
SANAPUSHPI(LAGU)
849
SANAPUSHPI(SWETHA)
865
SAPTALA
1,730
SAPTAPARNA
1,147
SARAPUNKHA
1,003
SARAPUNKHA(SWETHA)
829
SARAPUNKHA-1
889
SARIBA
1,882
SARIBA(KRISHNA)
995
SARIBA-1
880
SARPAGANDHA
1,253
SARPAKSHI
1,146
Sasasruti
936
SATAPUSHPA
865
SATAPUSHPA(VANA)
932
SATAVARI
881
SATAVARI(MAHA)
934
semie
911
SHRINGATAKA
1,093
SIGRU
1,301
SIGRU(KRISHNA)
743
SIGRU(RAKTHA)
878
SIGRU(SWATHA)
799
SIGRU(VANA)
775
SIMSIPA
1,174
SIMSIPA(ANYA)
837
SINDURI
1,400
SIREESHA
995
SNUHI(DHALA)
914
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,328
SNUHI-2
1,091
SNUK
1,015
SRASHAPA
847
SRASHAPA(NEELA)
813
SRASHAPA(SWATHA)
683
SRITALA
972
STHLA GRANDHI
839
STHOUNAEYAKA
761
SUDARSANA
978
SURANAH
893
SURANAH(VANA)
918
SURANAH(VANA) 1
823
SURANAH(VANA) 10
691
SURANAH(VANA) 11
714
SURANAH(VANA) 12
666
SURANAH(VANA) 13
645
SURANAH(VANA) 14
670
SURANAH(VANA) 15
685
SURANAH(VANA) 16
768
SURANAH(VANA) 17
690
SURANAH(VANA) 18
676
SURANAH(VANA) 19
673
SURANAH(VANA) 2
781
SURANAH(VANA) 20
702
SURANAH(VANA) 21
969
SURANAH(VANA) 3
711
SURANAH(VANA) 4
702
SURANAH(VANA) 5
692
SURANAH(VANA) 6
706
SURANAH(VANA) 7
714
SURANAH(VANA) 8
716
SURANAH(VANA) 9
700
SVARNAPATHRI
883
SWARNAKSEERI(PEETA)
908
SWARNAKSREEI(SWETHA)
244
SYONAKA
1,183