PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
9,435
SAIVALA
1,631
Sakralata
1,365
SALAMISRI
2,162
SALAPARNI
1,656
SALLAKI
1,324
SALMALI(RAKTHA)
1,415
SALMALI(SWETHA)
1,240
SANAPUSHPI
1,326
SANAPUSHPI(LAGU)
1,310
SANAPUSHPI(SWETHA)
1,253
SAPTALA
2,328
SAPTAPARNA
1,679
SARAPUNKHA
1,428
SARAPUNKHA(SWETHA)
1,272
SARAPUNKHA-1
1,308
SARIBA
2,328
SARIBA(KRISHNA)
1,420
SARIBA-1
1,290
SARPAGANDHA
1,692
SARPAKSHI
1,604
Sasasruti
1,370
SATAPUSHPA
1,296
SATAPUSHPA(VANA)
1,394
SATAVARI
1,285
SATAVARI(MAHA)
1,343
semie
1,331
SHRINGATAKA
1,526
SIGRU
1,758
SIGRU(KRISHNA)
1,135
SIGRU(RAKTHA)
1,309
SIGRU(SWATHA)
1,182
SIGRU(VANA)
1,173
SIMSIPA
1,606
SIMSIPA(ANYA)
1,257
SINDURI
1,869
SIREESHA
1,466
SNUHI(DHALA)
1,367
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,742
SNUHI-2
1,565
SNUK
1,468
SRASHAPA
1,211
SRASHAPA(NEELA)
1,200
SRASHAPA(SWATHA)
1,069
SRITALA
1,477
STHLA GRANDHI
1,238
STHOUNAEYAKA
1,199
SUDARSANA
1,409
SURANAH
1,261
SURANAH(VANA)
1,327
SURANAH(VANA) 1
1,204
SURANAH(VANA) 10
1,081
SURANAH(VANA) 11
1,150
SURANAH(VANA) 12
1,035
SURANAH(VANA) 13
1,021
SURANAH(VANA) 14
1,078
SURANAH(VANA) 15
1,102
SURANAH(VANA) 16
1,181
SURANAH(VANA) 17
1,074
SURANAH(VANA) 18
1,079
SURANAH(VANA) 19
1,061
SURANAH(VANA) 2
1,180
SURANAH(VANA) 20
1,097
SURANAH(VANA) 21
1,371
SURANAH(VANA) 3
1,103
SURANAH(VANA) 4
1,054
SURANAH(VANA) 5
1,083
SURANAH(VANA) 6
1,052
SURANAH(VANA) 7
1,113
SURANAH(VANA) 8
1,117
SURANAH(VANA) 9
1,094
SVARNAPATHRI
1,279
SWARNAKSEERI(PEETA)
1,331
SWARNAKSREEI(SWETHA)
634
SYONAKA
1,621