PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
10,851
SAIVALA
2,767
Sakralata
2,409
SALAMISRI
3,275
SALAPARNI
2,718
SALLAKI
2,299
SALMALI(RAKTHA)
2,453
SALMALI(SWETHA)
2,246
SANAPUSHPI
2,314
SANAPUSHPI(LAGU)
2,321
SANAPUSHPI(SWETHA)
2,264
SAPTALA
3,557
SAPTAPARNA
2,723
SARAPUNKHA
2,471
SARAPUNKHA(SWETHA)
2,313
SARAPUNKHA-1
2,317
SARIBA
3,428
SARIBA(KRISHNA)
2,405
SARIBA-1
2,263
SARPAGANDHA
2,767
SARPAKSHI
2,629
Sasasruti
2,340
SATAPUSHPA
2,331
SATAPUSHPA(VANA)
2,431
SATAVARI
2,320
SATAVARI(MAHA)
2,293
semie
2,402
SHRINGATAKA
2,647
SIGRU
2,839
SIGRU(KRISHNA)
2,126
SIGRU(RAKTHA)
2,304
SIGRU(SWATHA)
2,165
SIGRU(VANA)
2,123
SIMSIPA
2,660
SIMSIPA(ANYA)
2,240
SINDURI
2,948
SIREESHA
2,487
SNUHI(DHALA)
2,436
SNUHI(VAJRATUNDA)
2,809
SNUHI-2
2,601
SNUK
2,544
SRASHAPA
2,163
SRASHAPA(NEELA)
2,190
SRASHAPA(SWATHA)
2,004
SRITALA
2,554
STHLA GRANDHI
2,314
STHOUNAEYAKA
2,226
SUDARSANA
2,381
SURANAH
2,282
SURANAH(VANA)
2,279
SURANAH(VANA) 1
2,164
SURANAH(VANA) 10
2,055
SURANAH(VANA) 11
2,128
SURANAH(VANA) 12
2,004
SURANAH(VANA) 13
1,969
SURANAH(VANA) 14
2,059
SURANAH(VANA) 15
2,103
SURANAH(VANA) 16
2,180
SURANAH(VANA) 17
1,995
SURANAH(VANA) 18
2,036
SURANAH(VANA) 19
2,048
SURANAH(VANA) 2
2,187
SURANAH(VANA) 20
2,069
SURANAH(VANA) 21
2,492
SURANAH(VANA) 3
2,161
SURANAH(VANA) 4
2,050
SURANAH(VANA) 5
2,036
SURANAH(VANA) 6
2,056
SURANAH(VANA) 7
2,244
SURANAH(VANA) 8
2,207
SURANAH(VANA) 9
2,070
SVARNAPATHRI
2,254
SWARNAKSEERI(PEETA)
2,330
SWARNAKSREEI(SWETHA)
1,613
SYONAKA
2,747