PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
11,362
SAIVALA
3,279
Sakralata
2,913
SALAMISRI
3,783
SALAPARNI
3,215
SALLAKI
2,753
SALMALI(RAKTHA)
2,951
SALMALI(SWETHA)
2,727
SANAPUSHPI
2,794
SANAPUSHPI(LAGU)
2,764
SANAPUSHPI(SWETHA)
2,719
SAPTALA
4,073
SAPTAPARNA
3,211
SARAPUNKHA
2,942
SARAPUNKHA(SWETHA)
2,781
SARAPUNKHA-1
2,791
SARIBA
3,947
SARIBA(KRISHNA)
2,890
SARIBA-1
2,746
SARPAGANDHA
3,225
SARPAKSHI
3,116
Sasasruti
2,855
SATAPUSHPA
2,813
SATAPUSHPA(VANA)
2,892
SATAVARI
2,804
SATAVARI(MAHA)
2,769
semie
2,891
SHRINGATAKA
3,176
SIGRU
3,306
SIGRU(KRISHNA)
2,591
SIGRU(RAKTHA)
2,747
SIGRU(SWATHA)
2,617
SIGRU(VANA)
2,595
SIMSIPA
3,200
SIMSIPA(ANYA)
2,727
SINDURI
3,440
SIREESHA
2,973
SNUHI(DHALA)
2,911
SNUHI(VAJRATUNDA)
3,253
SNUHI-2
3,081
SNUK
3,046
SRASHAPA
2,630
SRASHAPA(NEELA)
2,668
SRASHAPA(SWATHA)
2,404
SRITALA
3,086
STHLA GRANDHI
2,799
STHOUNAEYAKA
2,664
SUDARSANA
2,859
SURANAH
2,753
SURANAH(VANA)
2,739
SURANAH(VANA) 1
2,592
SURANAH(VANA) 10
2,506
SURANAH(VANA) 11
2,569
SURANAH(VANA) 12
2,489
SURANAH(VANA) 13
2,406
SURANAH(VANA) 14
2,519
SURANAH(VANA) 15
2,577
SURANAH(VANA) 16
2,641
SURANAH(VANA) 17
2,436
SURANAH(VANA) 18
2,476
SURANAH(VANA) 19
2,471
SURANAH(VANA) 2
2,606
SURANAH(VANA) 20
2,553
SURANAH(VANA) 21
2,924
SURANAH(VANA) 3
2,638
SURANAH(VANA) 4
2,484
SURANAH(VANA) 5
2,502
SURANAH(VANA) 6
2,509
SURANAH(VANA) 7
2,717
SURANAH(VANA) 8
2,680
SURANAH(VANA) 9
2,514
SVARNAPATHRI
2,739
SWARNAKSEERI(PEETA)
2,742
SWARNAKSREEI(SWETHA)
2,076
SYONAKA
3,279