PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
11,926
SAIVALA
3,843
Sakralata
3,522
SALAMISRI
4,376
SALAPARNI
3,816
SALLAKI
3,317
SALMALI(RAKTHA)
3,511
SALMALI(SWETHA)
3,323
SANAPUSHPI
3,375
SANAPUSHPI(LAGU)
3,286
SANAPUSHPI(SWETHA)
3,269
SAPTALA
4,576
SAPTAPARNA
3,793
SARAPUNKHA
3,523
SARAPUNKHA(SWETHA)
3,320
SARAPUNKHA-1
3,358
SARIBA
4,524
SARIBA(KRISHNA)
3,482
SARIBA-1
3,272
SARPAGANDHA
3,774
SARPAKSHI
3,618
Sasasruti
3,447
SATAPUSHPA
3,350
SATAPUSHPA(VANA)
3,393
SATAVARI
3,355
SATAVARI(MAHA)
3,316
semie
3,472
SHRINGATAKA
3,767
SIGRU
3,871
SIGRU(KRISHNA)
3,141
SIGRU(RAKTHA)
3,290
SIGRU(SWATHA)
3,176
SIGRU(VANA)
3,192
SIMSIPA
3,770
SIMSIPA(ANYA)
3,292
SINDURI
3,941
SIREESHA
3,494
SNUHI(DHALA)
3,482
SNUHI(VAJRATUNDA)
3,842
SNUHI-2
3,677
SNUK
3,585
SRASHAPA
3,149
SRASHAPA(NEELA)
3,251
SRASHAPA(SWATHA)
2,924
SRITALA
3,704
STHLA GRANDHI
3,377
STHOUNAEYAKA
3,138
SUDARSANA
3,379
SURANAH
3,301
SURANAH(VANA)
3,369
SURANAH(VANA) 1
3,186
SURANAH(VANA) 10
3,020
SURANAH(VANA) 11
3,140
SURANAH(VANA) 12
3,077
SURANAH(VANA) 13
2,964
SURANAH(VANA) 14
3,115
SURANAH(VANA) 15
3,151
SURANAH(VANA) 16
3,253
SURANAH(VANA) 17
2,987
SURANAH(VANA) 18
3,056
SURANAH(VANA) 19
3,034
SURANAH(VANA) 2
3,180
SURANAH(VANA) 20
3,100
SURANAH(VANA) 21
3,513
SURANAH(VANA) 3
3,231
SURANAH(VANA) 4
3,074
SURANAH(VANA) 5
3,019
SURANAH(VANA) 6
3,089
SURANAH(VANA) 7
3,303
SURANAH(VANA) 8
3,302
SURANAH(VANA) 9
3,122
SVARNAPATHRI
3,284
SWARNAKSEERI(PEETA)
3,319
SWARNAKSREEI(SWETHA)
2,649
SYONAKA
3,883