PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
8,385
SAIVALA
1,146
Sakralata
892
SALAMISRI
1,585
SALAPARNI
1,171
SALLAKI
854
SALMALI(RAKTHA)
909
SALMALI(SWETHA)
769
SANAPUSHPI
873
SANAPUSHPI(LAGU)
796
SANAPUSHPI(SWETHA)
814
SAPTALA
1,657
SAPTAPARNA
1,051
SARAPUNKHA
955
SARAPUNKHA(SWETHA)
777
SARAPUNKHA-1
838
SARIBA
1,832
SARIBA(KRISHNA)
956
SARIBA-1
839
SARPAGANDHA
1,199
SARPAKSHI
1,081
Sasasruti
891
SATAPUSHPA
813
SATAPUSHPA(VANA)
892
SATAVARI
836
SATAVARI(MAHA)
883
semie
873
SHRINGATAKA
1,047
SIGRU
1,249
SIGRU(KRISHNA)
706
SIGRU(RAKTHA)
824
SIGRU(SWATHA)
756
SIGRU(VANA)
735
SIMSIPA
1,134
SIMSIPA(ANYA)
801
SINDURI
1,335
SIREESHA
947
SNUHI(DHALA)
864
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,287
SNUHI-2
1,029
SNUK
966
SRASHAPA
809
SRASHAPA(NEELA)
765
SRASHAPA(SWATHA)
640
SRITALA
928
STHLA GRANDHI
801
STHOUNAEYAKA
718
SUDARSANA
924
SURANAH
854
SURANAH(VANA)
864
SURANAH(VANA) 1
783
SURANAH(VANA) 10
658
SURANAH(VANA) 11
670
SURANAH(VANA) 12
638
SURANAH(VANA) 13
611
SURANAH(VANA) 14
627
SURANAH(VANA) 15
632
SURANAH(VANA) 16
722
SURANAH(VANA) 17
649
SURANAH(VANA) 18
644
SURANAH(VANA) 19
632
SURANAH(VANA) 2
737
SURANAH(VANA) 20
657
SURANAH(VANA) 21
926
SURANAH(VANA) 3
670
SURANAH(VANA) 4
668
SURANAH(VANA) 5
653
SURANAH(VANA) 6
667
SURANAH(VANA) 7
670
SURANAH(VANA) 8
670
SURANAH(VANA) 9
666
SVARNAPATHRI
843
SWARNAKSEERI(PEETA)
870
SWARNAKSREEI(SWETHA)
199
SYONAKA
1,131