PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
10,461
SAIVALA
2,352
Sakralata
2,042
SALAMISRI
2,894
SALAPARNI
2,351
SALLAKI
1,977
SALMALI(RAKTHA)
2,099
SALMALI(SWETHA)
1,893
SANAPUSHPI
1,982
SANAPUSHPI(LAGU)
1,982
SANAPUSHPI(SWETHA)
1,905
SAPTALA
3,143
SAPTAPARNA
2,392
SARAPUNKHA
2,108
SARAPUNKHA(SWETHA)
1,962
SARAPUNKHA-1
1,972
SARIBA
3,040
SARIBA(KRISHNA)
2,082
SARIBA-1
1,919
SARPAGANDHA
2,360
SARPAKSHI
2,284
Sasasruti
1,996
SATAPUSHPA
1,979
SATAPUSHPA(VANA)
2,091
SATAVARI
1,941
SATAVARI(MAHA)
1,978
semie
2,025
SHRINGATAKA
2,272
SIGRU
2,481
SIGRU(KRISHNA)
1,773
SIGRU(RAKTHA)
1,957
SIGRU(SWATHA)
1,842
SIGRU(VANA)
1,812
SIMSIPA
2,250
SIMSIPA(ANYA)
1,899
SINDURI
2,614
SIREESHA
2,149
SNUHI(DHALA)
2,078
SNUHI(VAJRATUNDA)
2,432
SNUHI-2
2,262
SNUK
2,147
SRASHAPA
1,837
SRASHAPA(NEELA)
1,847
SRASHAPA(SWATHA)
1,698
SRITALA
2,155
STHLA GRANDHI
1,942
STHOUNAEYAKA
1,871
SUDARSANA
2,053
SURANAH
1,951
SURANAH(VANA)
1,961
SURANAH(VANA) 1
1,844
SURANAH(VANA) 10
1,735
SURANAH(VANA) 11
1,826
SURANAH(VANA) 12
1,662
SURANAH(VANA) 13
1,638
SURANAH(VANA) 14
1,738
SURANAH(VANA) 15
1,785
SURANAH(VANA) 16
1,834
SURANAH(VANA) 17
1,685
SURANAH(VANA) 18
1,732
SURANAH(VANA) 19
1,706
SURANAH(VANA) 2
1,870
SURANAH(VANA) 20
1,737
SURANAH(VANA) 21
2,109
SURANAH(VANA) 3
1,803
SURANAH(VANA) 4
1,694
SURANAH(VANA) 5
1,714
SURANAH(VANA) 6
1,751
SURANAH(VANA) 7
1,839
SURANAH(VANA) 8
1,852
SURANAH(VANA) 9
1,749
SVARNAPATHRI
1,933
SWARNAKSEERI(PEETA)
1,982
SWARNAKSREEI(SWETHA)
1,287
SYONAKA
2,356