PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
8,219
SAIVALA
1,090
Sakralata
846
SALAMISRI
1,500
SALAPARNI
1,120
SALLAKI
807
SALMALI(RAKTHA)
861
SALMALI(SWETHA)
715
SANAPUSHPI
822
SANAPUSHPI(LAGU)
748
SANAPUSHPI(SWETHA)
767
SAPTALA
1,561
SAPTAPARNA
983
SARAPUNKHA
904
SARAPUNKHA(SWETHA)
732
SARAPUNKHA-1
786
SARIBA
1,762
SARIBA(KRISHNA)
903
SARIBA-1
788
SARPAGANDHA
1,137
SARPAKSHI
1,011
Sasasruti
834
SATAPUSHPA
760
SATAPUSHPA(VANA)
838
SATAVARI
785
SATAVARI(MAHA)
832
semie
815
SHRINGATAKA
997
SIGRU
1,187
SIGRU(KRISHNA)
663
SIGRU(RAKTHA)
778
SIGRU(SWATHA)
701
SIGRU(VANA)
692
SIMSIPA
1,067
SIMSIPA(ANYA)
758
SINDURI
1,259
SIREESHA
880
SNUHI(DHALA)
809
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,235
SNUHI-2
969
SNUK
911
SRASHAPA
760
SRASHAPA(NEELA)
711
SRASHAPA(SWATHA)
590
SRITALA
858
STHLA GRANDHI
753
STHOUNAEYAKA
668
SUDARSANA
875
SURANAH
800
SURANAH(VANA)
811
SURANAH(VANA) 1
730
SURANAH(VANA) 10
615
SURANAH(VANA) 11
628
SURANAH(VANA) 12
594
SURANAH(VANA) 13
560
SURANAH(VANA) 14
579
SURANAH(VANA) 15
589
SURANAH(VANA) 16
676
SURANAH(VANA) 17
602
SURANAH(VANA) 18
600
SURANAH(VANA) 19
587
SURANAH(VANA) 2
689
SURANAH(VANA) 20
599
SURANAH(VANA) 21
879
SURANAH(VANA) 3
624
SURANAH(VANA) 4
620
SURANAH(VANA) 5
604
SURANAH(VANA) 6
621
SURANAH(VANA) 7
622
SURANAH(VANA) 8
619
SURANAH(VANA) 9
622
SVARNAPATHRI
791
SWARNAKSEERI(PEETA)
816
SWARNAKSREEI(SWETHA)
140
SYONAKA
1,068