PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
8,661
SAIVALA
1,108
Sakralata
890
SALAMISRI
1,613
SALAPARNI
1,184
SALLAKI
867
SALMALI(RAKTHA)
961
SALMALI(SWETHA)
754
SANAPUSHPI
887
SANAPUSHPI(LAGU)
814
SANAPUSHPI(SWETHA)
819
SAPTALA
1,635
SAPTAPARNA
1,037
SARAPUNKHA
919
SARAPUNKHA(SWETHA)
778
SARAPUNKHA-1
814
SARIBA
1,833
SARIBA(KRISHNA)
930
SARIBA-1
819
SARPAGANDHA
1,158
SARPAKSHI
1,061
Sasasruti
879
SATAPUSHPA
760
SATAPUSHPA(VANA)
931
SATAVARI
825
SATAVARI(MAHA)
852
semie
884
SHRINGATAKA
1,061
SIGRU
1,320
SIGRU(KRISHNA)
719
SIGRU(RAKTHA)
831
SIGRU(SWATHA)
710
SIGRU(VANA)
720
SIMSIPA
1,143
SIMSIPA(ANYA)
811
SINDURI
1,297
SIREESHA
931
SNUHI(DHALA)
844
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,366
SNUHI-2
1,006
SNUK
1,029
SRASHAPA
785
SRASHAPA(NEELA)
751
SRASHAPA(SWATHA)
620
SRITALA
883
STHLA GRANDHI
815
STHOUNAEYAKA
705
SUDARSANA
908
SURANAH
839
SURANAH(VANA)
846
SURANAH(VANA) 1
735
SURANAH(VANA) 10
629
SURANAH(VANA) 11
655
SURANAH(VANA) 12
622
SURANAH(VANA) 13
587
SURANAH(VANA) 14
595
SURANAH(VANA) 15
607
SURANAH(VANA) 16
712
SURANAH(VANA) 17
646
SURANAH(VANA) 18
633
SURANAH(VANA) 19
607
SURANAH(VANA) 2
677
SURANAH(VANA) 20
632
SURANAH(VANA) 21
906
SURANAH(VANA) 3
652
SURANAH(VANA) 4
632
SURANAH(VANA) 5
622
SURANAH(VANA) 6
637
SURANAH(VANA) 7
642
SURANAH(VANA) 8
650
SURANAH(VANA) 9
628
SVARNAPATHRI
844
SWARNAKSEERI(PEETA)
850
SWARNAKSREEI(SWETHA)
193
SYONAKA
1,161