PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
9,023
SAIVALA
1,167
Sakralata
944
SALAMISRI
1,701
SALAPARNI
1,232
SALLAKI
909
SALMALI(RAKTHA)
1,000
SALMALI(SWETHA)
798
SANAPUSHPI
935
SANAPUSHPI(LAGU)
856
SANAPUSHPI(SWETHA)
866
SAPTALA
1,731
SAPTAPARNA
1,090
SARAPUNKHA
959
SARAPUNKHA(SWETHA)
816
SARAPUNKHA-1
854
SARIBA
1,911
SARIBA(KRISHNA)
976
SARIBA-1
858
SARPAGANDHA
1,218
SARPAKSHI
1,109
Sasasruti
922
SATAPUSHPA
803
SATAPUSHPA(VANA)
993
SATAVARI
865
SATAVARI(MAHA)
890
semie
950
SHRINGATAKA
1,104
SIGRU
1,393
SIGRU(KRISHNA)
755
SIGRU(RAKTHA)
871
SIGRU(SWATHA)
746
SIGRU(VANA)
760
SIMSIPA
1,196
SIMSIPA(ANYA)
855
SINDURI
1,358
SIREESHA
982
SNUHI(DHALA)
893
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,413
SNUHI-2
1,040
SNUK
1,075
SRASHAPA
823
SRASHAPA(NEELA)
782
SRASHAPA(SWATHA)
656
SRITALA
930
STHLA GRANDHI
854
STHOUNAEYAKA
744
SUDARSANA
952
SURANAH
879
SURANAH(VANA)
892
SURANAH(VANA) 1
780
SURANAH(VANA) 10
661
SURANAH(VANA) 11
695
SURANAH(VANA) 12
660
SURANAH(VANA) 13
629
SURANAH(VANA) 14
634
SURANAH(VANA) 15
649
SURANAH(VANA) 16
759
SURANAH(VANA) 17
691
SURANAH(VANA) 18
670
SURANAH(VANA) 19
644
SURANAH(VANA) 2
720
SURANAH(VANA) 20
674
SURANAH(VANA) 21
958
SURANAH(VANA) 3
694
SURANAH(VANA) 4
674
SURANAH(VANA) 5
653
SURANAH(VANA) 6
677
SURANAH(VANA) 7
682
SURANAH(VANA) 8
695
SURANAH(VANA) 9
669
SVARNAPATHRI
886
SWARNAKSEERI(PEETA)
897
SWARNAKSREEI(SWETHA)
248
SYONAKA
1,219