PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
10,596
SAIVALA
2,481
Sakralata
2,172
SALAMISRI
3,008
SALAPARNI
2,474
SALLAKI
2,085
SALMALI(RAKTHA)
2,214
SALMALI(SWETHA)
2,010
SANAPUSHPI
2,097
SANAPUSHPI(LAGU)
2,095
SANAPUSHPI(SWETHA)
2,020
SAPTALA
3,300
SAPTAPARNA
2,510
SARAPUNKHA
2,239
SARAPUNKHA(SWETHA)
2,078
SARAPUNKHA-1
2,095
SARIBA
3,168
SARIBA(KRISHNA)
2,201
SARIBA-1
2,040
SARPAGANDHA
2,487
SARPAKSHI
2,398
Sasasruti
2,119
SATAPUSHPA
2,112
SATAPUSHPA(VANA)
2,212
SATAVARI
2,062
SATAVARI(MAHA)
2,090
semie
2,146
SHRINGATAKA
2,394
SIGRU
2,604
SIGRU(KRISHNA)
1,889
SIGRU(RAKTHA)
2,070
SIGRU(SWATHA)
1,954
SIGRU(VANA)
1,924
SIMSIPA
2,368
SIMSIPA(ANYA)
2,015
SINDURI
2,739
SIREESHA
2,267
SNUHI(DHALA)
2,196
SNUHI(VAJRATUNDA)
2,555
SNUHI-2
2,371
SNUK
2,265
SRASHAPA
1,954
SRASHAPA(NEELA)
1,956
SRASHAPA(SWATHA)
1,809
SRITALA
2,308
STHLA GRANDHI
2,064
STHOUNAEYAKA
1,977
SUDARSANA
2,164
SURANAH
2,068
SURANAH(VANA)
2,075
SURANAH(VANA) 1
1,953
SURANAH(VANA) 10
1,847
SURANAH(VANA) 11
1,929
SURANAH(VANA) 12
1,768
SURANAH(VANA) 13
1,746
SURANAH(VANA) 14
1,847
SURANAH(VANA) 15
1,889
SURANAH(VANA) 16
1,945
SURANAH(VANA) 17
1,790
SURANAH(VANA) 18
1,839
SURANAH(VANA) 19
1,818
SURANAH(VANA) 2
1,975
SURANAH(VANA) 20
1,847
SURANAH(VANA) 21
2,232
SURANAH(VANA) 3
1,924
SURANAH(VANA) 4
1,803
SURANAH(VANA) 5
1,827
SURANAH(VANA) 6
1,855
SURANAH(VANA) 7
1,957
SURANAH(VANA) 8
1,961
SURANAH(VANA) 9
1,856
SVARNAPATHRI
2,045
SWARNAKSEERI(PEETA)
2,094
SWARNAKSREEI(SWETHA)
1,397
SYONAKA
2,497