PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
10,286
SAIVALA
2,192
Sakralata
1,876
SALAMISRI
2,729
SALAPARNI
2,188
SALLAKI
1,842
SALMALI(RAKTHA)
1,955
SALMALI(SWETHA)
1,746
SANAPUSHPI
1,847
SANAPUSHPI(LAGU)
1,843
SANAPUSHPI(SWETHA)
1,776
SAPTALA
2,966
SAPTAPARNA
2,243
SARAPUNKHA
1,946
SARAPUNKHA(SWETHA)
1,792
SARAPUNKHA-1
1,811
SARIBA
2,851
SARIBA(KRISHNA)
1,936
SARIBA-1
1,774
SARPAGANDHA
2,216
SARPAKSHI
2,143
Sasasruti
1,845
SATAPUSHPA
1,828
SATAPUSHPA(VANA)
1,931
SATAVARI
1,781
SATAVARI(MAHA)
1,840
semie
1,864
SHRINGATAKA
2,088
SIGRU
2,316
SIGRU(KRISHNA)
1,632
SIGRU(RAKTHA)
1,821
SIGRU(SWATHA)
1,693
SIGRU(VANA)
1,679
SIMSIPA
2,107
SIMSIPA(ANYA)
1,763
SINDURI
2,427
SIREESHA
1,996
SNUHI(DHALA)
1,905
SNUHI(VAJRATUNDA)
2,270
SNUHI-2
2,107
SNUK
1,990
SRASHAPA
1,697
SRASHAPA(NEELA)
1,700
SRASHAPA(SWATHA)
1,551
SRITALA
1,980
STHLA GRANDHI
1,800
STHOUNAEYAKA
1,742
SUDARSANA
1,913
SURANAH
1,796
SURANAH(VANA)
1,818
SURANAH(VANA) 1
1,696
SURANAH(VANA) 10
1,599
SURANAH(VANA) 11
1,682
SURANAH(VANA) 12
1,515
SURANAH(VANA) 13
1,501
SURANAH(VANA) 14
1,604
SURANAH(VANA) 15
1,628
SURANAH(VANA) 16
1,689
SURANAH(VANA) 17
1,552
SURANAH(VANA) 18
1,594
SURANAH(VANA) 19
1,566
SURANAH(VANA) 2
1,721
SURANAH(VANA) 20
1,590
SURANAH(VANA) 21
1,931
SURANAH(VANA) 3
1,658
SURANAH(VANA) 4
1,545
SURANAH(VANA) 5
1,573
SURANAH(VANA) 6
1,572
SURANAH(VANA) 7
1,683
SURANAH(VANA) 8
1,685
SURANAH(VANA) 9
1,601
SVARNAPATHRI
1,787
SWARNAKSEERI(PEETA)
1,834
SWARNAKSREEI(SWETHA)
1,150
SYONAKA
2,187