PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
11,710
SAIVALA
3,633
Sakralata
3,296
SALAMISRI
4,157
SALAPARNI
3,580
SALLAKI
3,106
SALMALI(RAKTHA)
3,289
SALMALI(SWETHA)
3,091
SANAPUSHPI
3,147
SANAPUSHPI(LAGU)
3,098
SANAPUSHPI(SWETHA)
3,066
SAPTALA
4,409
SAPTAPARNA
3,575
SARAPUNKHA
3,306
SARAPUNKHA(SWETHA)
3,123
SARAPUNKHA-1
3,146
SARIBA
4,297
SARIBA(KRISHNA)
3,257
SARIBA-1
3,086
SARPAGANDHA
3,586
SARPAKSHI
3,461
Sasasruti
3,233
SATAPUSHPA
3,161
SATAPUSHPA(VANA)
3,228
SATAVARI
3,151
SATAVARI(MAHA)
3,115
semie
3,241
SHRINGATAKA
3,558
SIGRU
3,658
SIGRU(KRISHNA)
2,930
SIGRU(RAKTHA)
3,092
SIGRU(SWATHA)
2,969
SIGRU(VANA)
2,952
SIMSIPA
3,557
SIMSIPA(ANYA)
3,070
SINDURI
3,757
SIREESHA
3,299
SNUHI(DHALA)
3,274
SNUHI(VAJRATUNDA)
3,617
SNUHI-2
3,451
SNUK
3,404
SRASHAPA
2,955
SRASHAPA(NEELA)
3,033
SRASHAPA(SWATHA)
2,735
SRITALA
3,472
STHLA GRANDHI
3,157
STHOUNAEYAKA
2,966
SUDARSANA
3,197
SURANAH
3,104
SURANAH(VANA)
3,134
SURANAH(VANA) 1
2,952
SURANAH(VANA) 10
2,816
SURANAH(VANA) 11
2,917
SURANAH(VANA) 12
2,850
SURANAH(VANA) 13
2,754
SURANAH(VANA) 14
2,876
SURANAH(VANA) 15
2,942
SURANAH(VANA) 16
3,011
SURANAH(VANA) 17
2,782
SURANAH(VANA) 18
2,819
SURANAH(VANA) 19
2,823
SURANAH(VANA) 2
2,963
SURANAH(VANA) 20
2,889
SURANAH(VANA) 21
3,283
SURANAH(VANA) 3
3,000
SURANAH(VANA) 4
2,833
SURANAH(VANA) 5
2,837
SURANAH(VANA) 6
2,855
SURANAH(VANA) 7
3,084
SURANAH(VANA) 8
3,056
SURANAH(VANA) 9
2,879
SVARNAPATHRI
3,092
SWARNAKSEERI(PEETA)
3,099
SWARNAKSREEI(SWETHA)
2,432
SYONAKA
3,652