PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
10,062
SAIVALA
1,996
Sakralata
1,718
SALAMISRI
2,542
SALAPARNI
1,998
SALLAKI
1,667
SALMALI(RAKTHA)
1,781
SALMALI(SWETHA)
1,566
SANAPUSHPI
1,668
SANAPUSHPI(LAGU)
1,669
SANAPUSHPI(SWETHA)
1,590
SAPTALA
2,755
SAPTAPARNA
2,049
SARAPUNKHA
1,763
SARAPUNKHA(SWETHA)
1,623
SARAPUNKHA-1
1,632
SARIBA
2,676
SARIBA(KRISHNA)
1,756
SARIBA-1
1,602
SARPAGANDHA
2,041
SARPAKSHI
1,953
Sasasruti
1,669
SATAPUSHPA
1,656
SATAPUSHPA(VANA)
1,769
SATAVARI
1,605
SATAVARI(MAHA)
1,663
semie
1,697
SHRINGATAKA
1,880
SIGRU
2,135
SIGRU(KRISHNA)
1,458
SIGRU(RAKTHA)
1,656
SIGRU(SWATHA)
1,514
SIGRU(VANA)
1,504
SIMSIPA
1,942
SIMSIPA(ANYA)
1,587
SINDURI
2,257
SIREESHA
1,833
SNUHI(DHALA)
1,729
SNUHI(VAJRATUNDA)
2,091
SNUHI-2
1,930
SNUK
1,832
SRASHAPA
1,528
SRASHAPA(NEELA)
1,531
SRASHAPA(SWATHA)
1,383
SRITALA
1,821
STHLA GRANDHI
1,623
STHOUNAEYAKA
1,562
SUDARSANA
1,743
SURANAH
1,615
SURANAH(VANA)
1,666
SURANAH(VANA) 1
1,525
SURANAH(VANA) 10
1,428
SURANAH(VANA) 11
1,516
SURANAH(VANA) 12
1,347
SURANAH(VANA) 13
1,333
SURANAH(VANA) 14
1,422
SURANAH(VANA) 15
1,465
SURANAH(VANA) 16
1,521
SURANAH(VANA) 17
1,394
SURANAH(VANA) 18
1,432
SURANAH(VANA) 19
1,413
SURANAH(VANA) 2
1,536
SURANAH(VANA) 20
1,428
SURANAH(VANA) 21
1,732
SURANAH(VANA) 3
1,474
SURANAH(VANA) 4
1,361
SURANAH(VANA) 5
1,414
SURANAH(VANA) 6
1,382
SURANAH(VANA) 7
1,493
SURANAH(VANA) 8
1,485
SURANAH(VANA) 9
1,441
SVARNAPATHRI
1,615
SWARNAKSEERI(PEETA)
1,662
SWARNAKSREEI(SWETHA)
974
SYONAKA
2,007