PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
9,699
SAIVALA
1,754
Sakralata
1,490
SALAMISRI
2,288
SALAPARNI
1,765
SALLAKI
1,431
SALMALI(RAKTHA)
1,529
SALMALI(SWETHA)
1,347
SANAPUSHPI
1,440
SANAPUSHPI(LAGU)
1,430
SANAPUSHPI(SWETHA)
1,364
SAPTALA
2,472
SAPTAPARNA
1,796
SARAPUNKHA
1,544
SARAPUNKHA(SWETHA)
1,384
SARAPUNKHA-1
1,414
SARIBA
2,441
SARIBA(KRISHNA)
1,527
SARIBA-1
1,393
SARPAGANDHA
1,802
SARPAKSHI
1,716
Sasasruti
1,469
SATAPUSHPA
1,424
SATAPUSHPA(VANA)
1,515
SATAVARI
1,383
SATAVARI(MAHA)
1,439
semie
1,438
SHRINGATAKA
1,638
SIGRU
1,873
SIGRU(KRISHNA)
1,239
SIGRU(RAKTHA)
1,423
SIGRU(SWATHA)
1,290
SIGRU(VANA)
1,281
SIMSIPA
1,716
SIMSIPA(ANYA)
1,363
SINDURI
1,990
SIREESHA
1,576
SNUHI(DHALA)
1,484
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,857
SNUHI-2
1,685
SNUK
1,589
SRASHAPA
1,310
SRASHAPA(NEELA)
1,299
SRASHAPA(SWATHA)
1,174
SRITALA
1,594
STHLA GRANDHI
1,401
STHOUNAEYAKA
1,318
SUDARSANA
1,521
SURANAH
1,373
SURANAH(VANA)
1,438
SURANAH(VANA) 1
1,305
SURANAH(VANA) 10
1,185
SURANAH(VANA) 11
1,267
SURANAH(VANA) 12
1,132
SURANAH(VANA) 13
1,119
SURANAH(VANA) 14
1,185
SURANAH(VANA) 15
1,211
SURANAH(VANA) 16
1,289
SURANAH(VANA) 17
1,180
SURANAH(VANA) 18
1,184
SURANAH(VANA) 19
1,167
SURANAH(VANA) 2
1,285
SURANAH(VANA) 20
1,209
SURANAH(VANA) 21
1,482
SURANAH(VANA) 3
1,220
SURANAH(VANA) 4
1,146
SURANAH(VANA) 5
1,189
SURANAH(VANA) 6
1,164
SURANAH(VANA) 7
1,228
SURANAH(VANA) 8
1,231
SURANAH(VANA) 9
1,204
SVARNAPATHRI
1,387
SWARNAKSEERI(PEETA)
1,435
SWARNAKSREEI(SWETHA)
742
SYONAKA
1,746