PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
8,087
SAIVALA
1,049
Sakralata
798
SALAMISRI
1,436
SALAPARNI
1,080
SALLAKI
760
SALMALI(RAKTHA)
820
SALMALI(SWETHA)
678
SANAPUSHPI
783
SANAPUSHPI(LAGU)
710
SANAPUSHPI(SWETHA)
721
SAPTALA
1,496
SAPTAPARNA
937
SARAPUNKHA
851
SARAPUNKHA(SWETHA)
686
SARAPUNKHA-1
744
SARIBA
1,707
SARIBA(KRISHNA)
857
SARIBA-1
749
SARPAGANDHA
1,082
SARPAKSHI
967
Sasasruti
785
SATAPUSHPA
720
SATAPUSHPA(VANA)
798
SATAVARI
743
SATAVARI(MAHA)
788
semie
777
SHRINGATAKA
945
SIGRU
1,145
SIGRU(KRISHNA)
627
SIGRU(RAKTHA)
740
SIGRU(SWATHA)
663
SIGRU(VANA)
659
SIMSIPA
1,022
SIMSIPA(ANYA)
716
SINDURI
1,186
SIREESHA
827
SNUHI(DHALA)
766
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,192
SNUHI-2
932
SNUK
870
SRASHAPA
722
SRASHAPA(NEELA)
674
SRASHAPA(SWATHA)
562
SRITALA
796
STHLA GRANDHI
719
STHOUNAEYAKA
633
SUDARSANA
823
SURANAH
761
SURANAH(VANA)
769
SURANAH(VANA) 1
699
SURANAH(VANA) 10
584
SURANAH(VANA) 11
593
SURANAH(VANA) 12
569
SURANAH(VANA) 13
530
SURANAH(VANA) 14
554
SURANAH(VANA) 15
561
SURANAH(VANA) 16
642
SURANAH(VANA) 17
571
SURANAH(VANA) 18
571
SURANAH(VANA) 19
551
SURANAH(VANA) 2
641
SURANAH(VANA) 20
569
SURANAH(VANA) 21
839
SURANAH(VANA) 3
594
SURANAH(VANA) 4
587
SURANAH(VANA) 5
568
SURANAH(VANA) 6
590
SURANAH(VANA) 7
590
SURANAH(VANA) 8
587
SURANAH(VANA) 9
587
SVARNAPATHRI
759
SWARNAKSEERI(PEETA)
774
SWARNAKSREEI(SWETHA)
99
SYONAKA
1,018