PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
9,814
SAIVALA
1,813
Sakralata
1,552
SALAMISRI
2,356
SALAPARNI
1,821
SALLAKI
1,495
SALMALI(RAKTHA)
1,596
SALMALI(SWETHA)
1,410
SANAPUSHPI
1,496
SANAPUSHPI(LAGU)
1,494
SANAPUSHPI(SWETHA)
1,420
SAPTALA
2,540
SAPTAPARNA
1,859
SARAPUNKHA
1,594
SARAPUNKHA(SWETHA)
1,446
SARAPUNKHA-1
1,465
SARIBA
2,503
SARIBA(KRISHNA)
1,583
SARIBA-1
1,440
SARPAGANDHA
1,856
SARPAKSHI
1,777
Sasasruti
1,514
SATAPUSHPA
1,485
SATAPUSHPA(VANA)
1,583
SATAVARI
1,434
SATAVARI(MAHA)
1,491
semie
1,509
SHRINGATAKA
1,695
SIGRU
1,937
SIGRU(KRISHNA)
1,295
SIGRU(RAKTHA)
1,480
SIGRU(SWATHA)
1,346
SIGRU(VANA)
1,335
SIMSIPA
1,770
SIMSIPA(ANYA)
1,413
SINDURI
2,053
SIREESHA
1,639
SNUHI(DHALA)
1,547
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,911
SNUHI-2
1,752
SNUK
1,649
SRASHAPA
1,361
SRASHAPA(NEELA)
1,355
SRASHAPA(SWATHA)
1,222
SRITALA
1,642
STHLA GRANDHI
1,460
STHOUNAEYAKA
1,383
SUDARSANA
1,577
SURANAH
1,439
SURANAH(VANA)
1,499
SURANAH(VANA) 1
1,360
SURANAH(VANA) 10
1,242
SURANAH(VANA) 11
1,326
SURANAH(VANA) 12
1,177
SURANAH(VANA) 13
1,167
SURANAH(VANA) 14
1,247
SURANAH(VANA) 15
1,272
SURANAH(VANA) 16
1,338
SURANAH(VANA) 17
1,225
SURANAH(VANA) 18
1,247
SURANAH(VANA) 19
1,225
SURANAH(VANA) 2
1,347
SURANAH(VANA) 20
1,253
SURANAH(VANA) 21
1,547
SURANAH(VANA) 3
1,282
SURANAH(VANA) 4
1,190
SURANAH(VANA) 5
1,242
SURANAH(VANA) 6
1,210
SURANAH(VANA) 7
1,293
SURANAH(VANA) 8
1,292
SURANAH(VANA) 9
1,263
SVARNAPATHRI
1,437
SWARNAKSEERI(PEETA)
1,489
SWARNAKSREEI(SWETHA)
792
SYONAKA
1,814