PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
9,226
SAIVALA
1,555
Sakralata
1,292
SALAMISRI
2,058
SALAPARNI
1,577
SALLAKI
1,230
SALMALI(RAKTHA)
1,319
SALMALI(SWETHA)
1,159
SANAPUSHPI
1,247
SANAPUSHPI(LAGU)
1,219
SANAPUSHPI(SWETHA)
1,180
SAPTALA
2,205
SAPTAPARNA
1,588
SARAPUNKHA
1,351
SARAPUNKHA(SWETHA)
1,187
SARAPUNKHA-1
1,234
SARIBA
2,247
SARIBA(KRISHNA)
1,355
SARIBA-1
1,218
SARPAGANDHA
1,614
SARPAKSHI
1,524
Sasasruti
1,302
SATAPUSHPA
1,213
SATAPUSHPA(VANA)
1,295
SATAVARI
1,211
SATAVARI(MAHA)
1,269
semie
1,245
SHRINGATAKA
1,445
SIGRU
1,667
SIGRU(KRISHNA)
1,062
SIGRU(RAKTHA)
1,227
SIGRU(SWATHA)
1,110
SIGRU(VANA)
1,092
SIMSIPA
1,534
SIMSIPA(ANYA)
1,173
SINDURI
1,777
SIREESHA
1,371
SNUHI(DHALA)
1,285
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,672
SNUHI-2
1,481
SNUK
1,384
SRASHAPA
1,156
SRASHAPA(NEELA)
1,135
SRASHAPA(SWATHA)
1,009
SRITALA
1,368
STHLA GRANDHI
1,160
STHOUNAEYAKA
1,113
SUDARSANA
1,324
SURANAH
1,191
SURANAH(VANA)
1,247
SURANAH(VANA) 1
1,135
SURANAH(VANA) 10
1,004
SURANAH(VANA) 11
1,066
SURANAH(VANA) 12
970
SURANAH(VANA) 13
962
SURANAH(VANA) 14
1,004
SURANAH(VANA) 15
1,033
SURANAH(VANA) 16
1,118
SURANAH(VANA) 17
1,010
SURANAH(VANA) 18
1,007
SURANAH(VANA) 19
991
SURANAH(VANA) 2
1,116
SURANAH(VANA) 20
1,029
SURANAH(VANA) 21
1,286
SURANAH(VANA) 3
1,022
SURANAH(VANA) 4
993
SURANAH(VANA) 5
1,006
SURANAH(VANA) 6
985
SURANAH(VANA) 7
1,027
SURANAH(VANA) 8
1,039
SURANAH(VANA) 9
1,015
SVARNAPATHRI
1,204
SWARNAKSEERI(PEETA)
1,258
SWARNAKSREEI(SWETHA)
564
SYONAKA
1,536