PLANTS STARTING WITH LETTER T

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
TAAMRAPARNA
2,840
TAGAR
4,070
TAKKOLAKA
2,750
TALA(FEMALE)
2,922
TALA(MALE)
2,812
TALISAPATRA
3,077
TAMALAPATRAM
2,872
TAMBULAVALLI
2,738
TANDULIYA
3,039
TANDULIYA(PAANIYA)
2,846
Tapasi
3,175
TAVAKSHIRI
3,157
THAILA KANDA
2,715
Thuravaka
3,055
Tikshanaksh
2,904
Tilah
3,039
TINDUKA
3,151
TRAPUSI
2,853
TRAYAMANA
3,212
TRIDHARA
3,018
TRIDHARA-2
4,087
TRIPARNI KANDAMU
2,782
TRIVRUT(NEELA)
2,650
TRIVRUT(RAKTHA)
2,818
TRIVRUT(SWETHA)
3,043
TULASI (KRISHNA)
2,720
TULASI(BADHRA)
3,019
TULASI(KARPOORA)
5,979
TULASI(LAVANGA)
5,099
TULASI(RAMA)
3,066
TULASI(SWETHA)
2,928
TUMBI(BHU)
2,867
TUMBI(KATU)
3,045
TUMBURU
3,405