PLANTS STARTING WITH LETTER T

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
TAAMRAPARNA
1,229
TAGAR
2,331
TAKKOLAKA
986
TALA(FEMALE)
1,242
TALA(MALE)
1,101
TALISAPATRA
1,261
TAMALAPATRAM
1,089
TAMBULAVALLI
1,054
TANDULIYA
1,246
TANDULIYA(PAANIYA)
1,100
Tapasi
1,455
TAVAKSHIRI
1,439
THAILA KANDA
1,005
Thuravaka
1,262
Tikshanaksh
1,161
Tilah
1,297
TINDUKA
1,442
TRAPUSI
1,112
TRAYAMANA
1,476
TRIDHARA
1,300
TRIDHARA-2
2,352
TRIPARNI KANDAMU
1,027
TRIVRUT(NEELA)
950
TRIVRUT(RAKTHA)
1,154
TRIVRUT(SWETHA)
1,217
TULASI (KRISHNA)
1,072
TULASI(BADHRA)
1,238
TULASI(KARPOORA)
4,632
TULASI(LAVANGA)
2,522
TULASI(RAMA)
1,402
TULASI(SWETHA)
1,242
TUMBI(BHU)
1,207
TUMBI(KATU)
1,192
TUMBURU
1,587