PLANTS STARTING WITH LETTER T

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
TAAMRAPARNA
3,169
TAGAR
4,425
TAKKOLAKA
3,100
TALA(FEMALE)
3,268
TALA(MALE)
3,166
TALISAPATRA
3,442
TAMALAPATRAM
3,234
TAMBULAVALLI
3,101
TANDULIYA
3,388
TANDULIYA(PAANIYA)
3,166
Tapasi
3,534
TAVAKSHIRI
3,500
THAILA KANDA
3,071
Thuravaka
3,415
Tikshanaksh
3,281
Tilah
3,380
TINDUKA
3,497
TRAPUSI
3,208
TRAYAMANA
3,565
TRIDHARA
3,352
TRIDHARA-2
4,425
TRIPARNI KANDAMU
3,118
TRIVRUT(NEELA)
2,993
TRIVRUT(RAKTHA)
3,161
TRIVRUT(SWETHA)
3,402
TULASI (KRISHNA)
3,071
TULASI(BADHRA)
3,364
TULASI(KARPOORA)
6,345
TULASI(LAVANGA)
5,471
TULASI(RAMA)
3,432
TULASI(SWETHA)
3,291
TUMBI(BHU)
3,203
TUMBI(KATU)
3,422
TUMBURU
3,759