PLANTS STARTING WITH LETTER V

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
VACHA
3,282
VACHA(SWATHA)
3,457
VAIKUNTHA
3,683
VAJRADANTI (RAKTA)
3,205
VAJRADANTI(NEELA)
3,338
VAJRADANTI(PEETA)
5,734
VAJRADANTI(SWATHA)
3,307
VALAKA
3,383
VAMSA
3,627
VARAHI
3,570
VARUNA
3,693
VASA
3,687
VASTUKA
3,303
VASTUKA(GOUDA)
3,213
VASUKA
4,167
VATA
3,491
VATA(KRISHANA)
3,171
VATASA
3,267
VATASA(JALA)
3,313
VATSANABHA
3,653
VELLANTHARA
3,412
VIBHITAKI
3,542
VIDANGA
3,433
VIDARI
3,607
VIDARI(KSHIRA)
3,664
VIDARI(KSHIRA)(TUBER)
3,312
VRADDHADARUKA
3,323
Vrddhadaruka-1
3,481
VRDDHI
3,555
VRKKABIJA
3,209
VRSCHIKALI
3,421
VRUKSHAMLA
3,994
VRUSHABHAKAH
3,278