PLANTS STARTING WITH LETTER V

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
VACHA
3,573
VACHA(SWATHA)
3,769
VAIKUNTHA
4,019
VAJRADANTI (RAKTA)
3,557
VAJRADANTI(NEELA)
3,636
VAJRADANTI(PEETA)
6,081
VAJRADANTI(SWATHA)
3,636
VALAKA
3,742
VAMSA
3,946
VARAHI
3,831
VARUNA
4,009
VASA
4,019
VASTUKA
3,610
VASTUKA(GOUDA)
3,470
VASUKA
4,496
VATA
3,816
VATA(KRISHANA)
3,503
VATASA
3,588
VATASA(JALA)
3,646
VATSANABHA
4,003
VELLANTHARA
3,743
VIBHITAKI
3,837
VIDANGA
3,740
VIDARI
3,923
VIDARI(KSHIRA)
3,959
VIDARI(KSHIRA)(TUBER)
3,646
VRADDHADARUKA
3,646
Vrddhadaruka-1
3,789
VRDDHI
3,901
VRKKABIJA
3,511
VRSCHIKALI
3,743
VRUKSHAMLA
4,328
VRUSHABHAKAH
3,600