PLANTS STARTING WITH LETTER V

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
VACHA
3,141
VACHA(SWATHA)
3,338
VAIKUNTHA
3,545
VAJRADANTI (RAKTA)
3,053
VAJRADANTI(NEELA)
3,231
VAJRADANTI(PEETA)
5,579
VAJRADANTI(SWATHA)
3,163
VALAKA
3,233
VAMSA
3,484
VARAHI
3,467
VARUNA
3,572
VASA
3,543
VASTUKA
3,154
VASTUKA(GOUDA)
3,118
VASUKA
4,025
VATA
3,353
VATA(KRISHANA)
3,048
VATASA
3,136
VATASA(JALA)
3,184
VATSANABHA
3,510
VELLANTHARA
3,269
VIBHITAKI
3,428
VIDANGA
3,301
VIDARI
3,462
VIDARI(KSHIRA)
3,543
VIDARI(KSHIRA)(TUBER)
3,176
VRADDHADARUKA
3,190
Vrddhadaruka-1
3,363
VRDDHI
3,399
VRKKABIJA
3,099
VRSCHIKALI
3,303
VRUKSHAMLA
3,844
VRUSHABHAKAH
3,146