Maha oshadhulu

9 VARAHI

9 VARAHI

9 VARAHI

8A KRISHNA AKHUKARINI

8A KRISHNA AKHUKARINI

8A KRISHNA AKHUKARINI

8A AKHUKARINI

8A AKHUKARINI

8A AKHUKARINI

88 AAMALA PATRI

88 AAMALA PATRI

88 AAMALA PATRI

87 AVARTAKI

87 AVARTAKI

87 AVARTAKI

86 SALMALI KANDA

86 SALMALI KANDA

86 SALMALI KANDA

85 PUTRA DATRI

85 PUTRA DATRI

85 PUTRA DATRI

84 AMRUTHA SRAVA

84 AMRUTHA SRAVA

84 AMRUTHA SRAVA

83B DEVADRONI

83B DEVADRONI

83B DEVADRONI

83A DRONAPUSHPI

83A DRONAPUSHPI

83A DRONAPUSHPI