MINERALS

  40  MANISILA
3,221
 1 PARADA
883
 CAPALA
802
 KHARPARA
760
 MAYORA TUTHAM
731
 MURDARU SRUNGAM
678
 PLANTS COPPER
668
 ROUPY MAKSHIAM
728
 SWARNA MAKSHIKA
1,188
 TAMRA
736
 VAIKRANTA
653
2 GANDHAKA
812
23 LOHA
656
30 BIDAA  LAVANA
662
31 SAINDHAVA
2,349
32 SAWARCHALA LAVANA
666
33 OUDBIDA LAVANA
810
34 ROMAKA LAVANA
736
35 SAMUDRA LAVANA
787
ABRAK METAL
876
ABRAKA
2,708
CHINCHATA KSHARAM
692
EARTHWORM METAL
635
GODANTI
780
HARITALA
4,505
HINGULAM
3,152
KANTHA LOHA
736
KASEESA
809
MANDURAM
786
NAGAM
788
NAVASARA
2,700
PLANTS LEAD
737
RAJATHA
698
shilajit
2,537
SURMA STONE
823
SWARNA
753
TANKANA
3,243
VANGA
877
VASAKA KSHARAM
718
YASHAD DHATU
768
YAVAKSHAR
4,731