MINERALS

  40  MANISILA
2,425
 1 PARADA
220
 CAPALA
188
 KHARPARA
227
 MAYORA TUTHAM
164
 MURDARU SRUNGAM
151
 PLANTS COPPER
163
 ROUPY MAKSHIAM
154
 SWARNA MAKSHIKA
227
 TAMRA
155
 VAIKRANTA
154
2 GANDHAKA
198
23 LOHA
155
30 BIDAA  LAVANA
152
31 SAINDHAVA
1,816
32 SAWARCHALA LAVANA
158
33 OUDBIDA LAVANA
186
34 ROMAKA LAVANA
171
35 SAMUDRA LAVANA
198
ABRAK METAL
181
ABRAKA
2,002
CHINCHATA KSHARAM
172
EARTHWORM METAL
157
GODANTI
161
HARITALA
3,375
HINGULAM
2,377
KANTHA LOHA
198
KASEESA
174
MANDURAM
179
NAGAM
207
NAVASARA
2,034
PLANTS LEAD
167
RAJATHA
164
shilajit
1,964
SURMA STONE
165
SWARNA
178
TANKANA
2,577
VANGA
188
VASAKA KSHARAM
148
YASHAD DHATU
170
YAVAKSHAR
3,429