MINERALS

  40  MANISILA
4,740
 1 PARADA
2,085
 CAPALA
1,766
 KHARPARA
1,826
 MAYORA TUTHAM
1,766
 MURDARU SRUNGAM
1,649
 PLANTS COPPER
1,685
 ROUPY MAKSHIAM
1,719
 SWARNA MAKSHIKA
2,164
 TAMRA
1,725
 VAIKRANTA
1,604
2 GANDHAKA
1,940
23 LOHA
1,761
30 BIDAA  LAVANA
1,836
31 SAINDHAVA
3,485
32 SAWARCHALA LAVANA
1,727
33 OUDBIDA LAVANA
2,043
34 ROMAKA LAVANA
1,848
35 SAMUDRA LAVANA
1,840
ABRAK METAL
1,813
ABRAKA
3,681
CHINCHATA KSHARAM
1,741
EARTHWORM METAL
1,636
GODANTI
1,916
HARITALA
6,310
HINGULAM
4,141
KANTHA LOHA
1,837
KASEESA
1,888
MANDURAM
1,779
NAGAM
1,807
NAVASARA
3,848
PLANTS LEAD
1,763
RAJATHA
1,706
shilajit
3,487
SURMA STONE
1,738
SWARNA
1,857
TANKANA
4,550
VANGA
1,826
VASAKA KSHARAM
1,703
YASHAD DHATU
1,725
YAVAKSHAR
5,872