MINERALS

  40  MANISILA
2,374
 1 PARADA
181
 CAPALA
158
 KHARPARA
179
 MAYORA TUTHAM
139
 MURDARU SRUNGAM
125
 PLANTS COPPER
139
 ROUPY MAKSHIAM
130
 SWARNA MAKSHIKA
201
 TAMRA
138
 VAIKRANTA
126
2 GANDHAKA
166
23 LOHA
132
30 BIDAA  LAVANA
128
31 SAINDHAVA
1,777
32 SAWARCHALA LAVANA
123
33 OUDBIDA LAVANA
154
34 ROMAKA LAVANA
142
35 SAMUDRA LAVANA
162
ABRAK METAL
148
ABRAKA
1,976
CHINCHATA KSHARAM
143
EARTHWORM METAL
131
GODANTI
140
HARITALA
3,301
HINGULAM
2,343
KANTHA LOHA
167
KASEESA
149
MANDURAM
156
NAGAM
168
NAVASARA
2,004
PLANTS LEAD
145
RAJATHA
140
shilajit
1,944
SURMA STONE
133
SWARNA
148
TANKANA
2,536
VANGA
159
VASAKA KSHARAM
124
YASHAD DHATU
148
YAVAKSHAR
3,348