MINERALS

  40  MANISILA
6,435
 1 PARADA
3,422
 CAPALA
3,080
 KHARPARA
3,204
 MAYORA TUTHAM
3,113
 MURDARU SRUNGAM
2,963
 PLANTS COPPER
2,981
 ROUPY MAKSHIAM
3,030
 SWARNA MAKSHIKA
3,645
 TAMRA
2,993
 VAIKRANTA
2,924
2 GANDHAKA
3,286
23 LOHA
2,995
30 BIDAA  LAVANA
3,108
31 SAINDHAVA
4,791
32 SAWARCHALA LAVANA
2,969
33 OUDBIDA LAVANA
3,515
34 ROMAKA LAVANA
3,161
35 SAMUDRA LAVANA
3,089
ABRAK METAL
3,115
ABRAKA
4,987
CHINCHATA KSHARAM
2,999
EARTHWORM METAL
2,898
GODANTI
3,366
HARITALA
8,429
HINGULAM
5,541
KANTHA LOHA
3,262
KASEESA
3,220
MANDURAM
3,157
NAGAM
3,134
NAVASARA
5,236
PLANTS LEAD
3,113
RAJATHA
3,011
shilajit
4,774
SURMA STONE
3,017
SWARNA
3,152
TANKANA
5,970
VANGA
3,174
VASAKA KSHARAM
2,976
YASHAD DHATU
3,052
YAVAKSHAR
7,337