MINERALS

  40  MANISILA
2,674
 1 PARADA
429
 CAPALA
336
 KHARPARA
382
 MAYORA TUTHAM
305
 MURDARU SRUNGAM
279
 PLANTS COPPER
292
 ROUPY MAKSHIAM
293
 SWARNA MAKSHIKA
434
 TAMRA
277
 VAIKRANTA
287
2 GANDHAKA
357
23 LOHA
287
30 BIDAA  LAVANA
274
31 SAINDHAVA
1,956
32 SAWARCHALA LAVANA
278
33 OUDBIDA LAVANA
364
34 ROMAKA LAVANA
308
35 SAMUDRA LAVANA
352
ABRAK METAL
351
ABRAKA
2,188
CHINCHATA KSHARAM
323
EARTHWORM METAL
275
GODANTI
323
HARITALA
3,677
HINGULAM
2,568
KANTHA LOHA
331
KASEESA
320
MANDURAM
305
NAGAM
352
NAVASARA
2,188
PLANTS LEAD
308
RAJATHA
307
shilajit
2,080
SURMA STONE
327
SWARNA
308
TANKANA
2,773
VANGA
331
VASAKA KSHARAM
296
YASHAD DHATU
289
YAVAKSHAR
3,736