MINERALS

  40  MANISILA
6,751
 1 PARADA
3,678
 CAPALA
3,295
 KHARPARA
3,442
 MAYORA TUTHAM
3,348
 MURDARU SRUNGAM
3,237
 PLANTS COPPER
3,222
 ROUPY MAKSHIAM
3,272
 SWARNA MAKSHIKA
3,932
 TAMRA
3,188
 VAIKRANTA
3,185
2 GANDHAKA
3,544
23 LOHA
3,220
30 BIDAA  LAVANA
3,336
31 SAINDHAVA
5,047
32 SAWARCHALA LAVANA
3,189
33 OUDBIDA LAVANA
3,752
34 ROMAKA LAVANA
3,423
35 SAMUDRA LAVANA
3,326
ABRAK METAL
3,325
ABRAKA
5,239
CHINCHATA KSHARAM
3,254
EARTHWORM METAL
3,112
GODANTI
3,606
HARITALA
8,782
HINGULAM
5,803
KANTHA LOHA
3,516
KASEESA
3,489
MANDURAM
3,388
NAGAM
3,386
NAVASARA
5,515
PLANTS LEAD
3,359
RAJATHA
3,232
shilajit
4,999
SURMA STONE
3,233
SWARNA
3,368
TANKANA
6,221
VANGA
3,405
VASAKA KSHARAM
3,221
YASHAD DHATU
3,293
YAVAKSHAR
7,592