MINERALS

  40  MANISILA
4,903
 1 PARADA
2,198
 CAPALA
1,881
 KHARPARA
1,948
 MAYORA TUTHAM
1,890
 MURDARU SRUNGAM
1,765
 PLANTS COPPER
1,800
 ROUPY MAKSHIAM
1,834
 SWARNA MAKSHIKA
2,308
 TAMRA
1,843
 VAIKRANTA
1,724
2 GANDHAKA
2,068
23 LOHA
1,866
30 BIDAA  LAVANA
1,953
31 SAINDHAVA
3,602
32 SAWARCHALA LAVANA
1,839
33 OUDBIDA LAVANA
2,165
34 ROMAKA LAVANA
1,965
35 SAMUDRA LAVANA
1,946
ABRAK METAL
1,929
ABRAKA
3,797
CHINCHATA KSHARAM
1,854
EARTHWORM METAL
1,752
GODANTI
2,069
HARITALA
6,513
HINGULAM
4,255
KANTHA LOHA
1,957
KASEESA
2,014
MANDURAM
1,904
NAGAM
1,928
NAVASARA
3,970
PLANTS LEAD
1,873
RAJATHA
1,825
shilajit
3,598
SURMA STONE
1,855
SWARNA
1,976
TANKANA
4,678
VANGA
1,950
VASAKA KSHARAM
1,820
YASHAD DHATU
1,856
YAVAKSHAR
6,021