MINERALS

  40  MANISILA
5,299
 1 PARADA
2,458
 CAPALA
2,166
 KHARPARA
2,255
 MAYORA TUTHAM
2,190
 MURDARU SRUNGAM
2,037
 PLANTS COPPER
2,055
 ROUPY MAKSHIAM
2,081
 SWARNA MAKSHIKA
2,606
 TAMRA
2,099
 VAIKRANTA
1,979
2 GANDHAKA
2,330
23 LOHA
2,126
30 BIDAA  LAVANA
2,212
31 SAINDHAVA
3,872
32 SAWARCHALA LAVANA
2,083
33 OUDBIDA LAVANA
2,474
34 ROMAKA LAVANA
2,223
35 SAMUDRA LAVANA
2,187
ABRAK METAL
2,195
ABRAKA
4,058
CHINCHATA KSHARAM
2,098
EARTHWORM METAL
2,019
GODANTI
2,381
HARITALA
7,055
HINGULAM
4,571
KANTHA LOHA
2,234
KASEESA
2,283
MANDURAM
2,201
NAGAM
2,176
NAVASARA
4,263
PLANTS LEAD
2,156
RAJATHA
2,096
shilajit
3,876
SURMA STONE
2,119
SWARNA
2,255
TANKANA
4,996
VANGA
2,237
VASAKA KSHARAM
2,089
YASHAD DHATU
2,120
YAVAKSHAR
6,356