MINERALS

  40  MANISILA
4,516
 1 PARADA
1,902
 CAPALA
1,594
 KHARPARA
1,658
 MAYORA TUTHAM
1,584
 MURDARU SRUNGAM
1,485
 PLANTS COPPER
1,475
 ROUPY MAKSHIAM
1,562
 SWARNA MAKSHIKA
1,977
 TAMRA
1,547
 VAIKRANTA
1,448
2 GANDHAKA
1,788
23 LOHA
1,598
30 BIDAA  LAVANA
1,666
31 SAINDHAVA
3,313
32 SAWARCHALA LAVANA
1,576
33 OUDBIDA LAVANA
1,868
34 ROMAKA LAVANA
1,689
35 SAMUDRA LAVANA
1,647
ABRAK METAL
1,647
ABRAKA
3,501
CHINCHATA KSHARAM
1,561
EARTHWORM METAL
1,464
GODANTI
1,718
HARITALA
5,976
HINGULAM
3,927
KANTHA LOHA
1,661
KASEESA
1,696
MANDURAM
1,590
NAGAM
1,639
NAVASARA
3,639
PLANTS LEAD
1,577
RAJATHA
1,523
shilajit
3,319
SURMA STONE
1,568
SWARNA
1,664
TANKANA
4,360
VANGA
1,637
VASAKA KSHARAM
1,545
YASHAD DHATU
1,550
YAVAKSHAR
5,665