MINERALS

  40  MANISILA
3,936
 1 PARADA
1,437
 CAPALA
1,159
 KHARPARA
1,248
 MAYORA TUTHAM
1,153
 MURDARU SRUNGAM
1,083
 PLANTS COPPER
1,053
 ROUPY MAKSHIAM
1,139
 SWARNA MAKSHIKA
1,487
 TAMRA
1,101
 VAIKRANTA
1,036
2 GANDHAKA
1,350
23 LOHA
1,153
30 BIDAA  LAVANA
1,223
31 SAINDHAVA
2,885
32 SAWARCHALA LAVANA
1,132
33 OUDBIDA LAVANA
1,408
34 ROMAKA LAVANA
1,264
35 SAMUDRA LAVANA
1,233
ABRAK METAL
1,204
ABRAKA
3,049
CHINCHATA KSHARAM
1,132
EARTHWORM METAL
1,059
GODANTI
1,232
HARITALA
5,199
HINGULAM
3,479
KANTHA LOHA
1,206
KASEESA
1,247
MANDURAM
1,162
NAGAM
1,189
NAVASARA
3,120
PLANTS LEAD
1,144
RAJATHA
1,104
shilajit
2,895
SURMA STONE
1,151
SWARNA
1,223
TANKANA
3,890
VANGA
1,187
VASAKA KSHARAM
1,103
YASHAD DHATU
1,097
YAVAKSHAR
5,139