MINERALS

  40  MANISILA
2,543
 1 PARADA
320
 CAPALA
300
 KHARPARA
285
 MAYORA TUTHAM
278
 MURDARU SRUNGAM
253
 PLANTS COPPER
242
 ROUPY MAKSHIAM
251
 SWARNA MAKSHIKA
464
 TAMRA
249
 VAIKRANTA
237
2 GANDHAKA
315
23 LOHA
263
30 BIDAA  LAVANA
247
31 SAINDHAVA
1,902
32 SAWARCHALA LAVANA
227
33 OUDBIDA LAVANA
245
34 ROMAKA LAVANA
255
35 SAMUDRA LAVANA
285
ABRAK METAL
307
ABRAKA
2,129
CHINCHATA KSHARAM
243
EARTHWORM METAL
242
GODANTI
268
HARITALA
3,597
HINGULAM
2,515
KANTHA LOHA
278
KASEESA
283
MANDURAM
321
NAGAM
299
NAVASARA
2,152
PLANTS LEAD
247
RAJATHA
247
shilajit
2,066
SURMA STONE
311
SWARNA
266
TANKANA
2,632
VANGA
294
VASAKA KSHARAM
252
YASHAD DHATU
269
YAVAKSHAR
3,686