MINERALS

  40  MANISILA
5,355
 1 PARADA
2,501
 CAPALA
2,212
 KHARPARA
2,298
 MAYORA TUTHAM
2,238
 MURDARU SRUNGAM
2,078
 PLANTS COPPER
2,094
 ROUPY MAKSHIAM
2,124
 SWARNA MAKSHIKA
2,661
 TAMRA
2,139
 VAIKRANTA
2,025
2 GANDHAKA
2,373
23 LOHA
2,165
30 BIDAA  LAVANA
2,251
31 SAINDHAVA
3,916
32 SAWARCHALA LAVANA
2,132
33 OUDBIDA LAVANA
2,528
34 ROMAKA LAVANA
2,269
35 SAMUDRA LAVANA
2,236
ABRAK METAL
2,245
ABRAKA
4,108
CHINCHATA KSHARAM
2,145
EARTHWORM METAL
2,068
GODANTI
2,451
HARITALA
7,130
HINGULAM
4,622
KANTHA LOHA
2,299
KASEESA
2,338
MANDURAM
2,249
NAGAM
2,227
NAVASARA
4,318
PLANTS LEAD
2,200
RAJATHA
2,135
shilajit
3,917
SURMA STONE
2,159
SWARNA
2,295
TANKANA
5,043
VANGA
2,282
VASAKA KSHARAM
2,137
YASHAD DHATU
2,159
YAVAKSHAR
6,407