MINERALS

  40  MANISILA
4,810
 1 PARADA
2,129
 CAPALA
1,808
 KHARPARA
1,872
 MAYORA TUTHAM
1,814
 MURDARU SRUNGAM
1,694
 PLANTS COPPER
1,739
 ROUPY MAKSHIAM
1,770
 SWARNA MAKSHIKA
2,224
 TAMRA
1,773
 VAIKRANTA
1,659
2 GANDHAKA
1,991
23 LOHA
1,798
30 BIDAA  LAVANA
1,879
31 SAINDHAVA
3,532
32 SAWARCHALA LAVANA
1,770
33 OUDBIDA LAVANA
2,084
34 ROMAKA LAVANA
1,889
35 SAMUDRA LAVANA
1,875
ABRAK METAL
1,861
ABRAKA
3,726
CHINCHATA KSHARAM
1,785
EARTHWORM METAL
1,674
GODANTI
1,975
HARITALA
6,396
HINGULAM
4,192
KANTHA LOHA
1,884
KASEESA
1,943
MANDURAM
1,832
NAGAM
1,851
NAVASARA
3,906
PLANTS LEAD
1,806
RAJATHA
1,750
shilajit
3,532
SURMA STONE
1,783
SWARNA
1,909
TANKANA
4,605
VANGA
1,872
VASAKA KSHARAM
1,750
YASHAD DHATU
1,773
YAVAKSHAR
5,936