MINERALS

  40  MANISILA
2,803
 1 PARADA
507
 CAPALA
403
 KHARPARA
461
 MAYORA TUTHAM
375
 MURDARU SRUNGAM
356
 PLANTS COPPER
364
 ROUPY MAKSHIAM
372
 SWARNA MAKSHIKA
539
 TAMRA
351
 VAIKRANTA
351
2 GANDHAKA
429
23 LOHA
358
30 BIDAA  LAVANA
341
31 SAINDHAVA
2,027
32 SAWARCHALA LAVANA
347
33 OUDBIDA LAVANA
455
34 ROMAKA LAVANA
381
35 SAMUDRA LAVANA
425
ABRAK METAL
426
ABRAKA
2,258
CHINCHATA KSHARAM
393
EARTHWORM METAL
344
GODANTI
393
HARITALA
3,865
HINGULAM
2,667
KANTHA LOHA
409
KASEESA
394
MANDURAM
374
NAGAM
431
NAVASARA
2,283
PLANTS LEAD
397
RAJATHA
378
shilajit
2,149
SURMA STONE
412
SWARNA
395
TANKANA
2,867
VANGA
416
VASAKA KSHARAM
378
YASHAD DHATU
362
YAVAKSHAR
3,865