MINERALS

  40  MANISILA
3,068
 1 PARADA
745
 CAPALA
691
 KHARPARA
637
 MAYORA TUTHAM
619
 MURDARU SRUNGAM
570
 PLANTS COPPER
552
 ROUPY MAKSHIAM
623
 SWARNA MAKSHIKA
1,011
 TAMRA
623
 VAIKRANTA
551
2 GANDHAKA
690
23 LOHA
563
30 BIDAA  LAVANA
560
31 SAINDHAVA
2,238
32 SAWARCHALA LAVANA
564
33 OUDBIDA LAVANA
671
34 ROMAKA LAVANA
622
35 SAMUDRA LAVANA
655
ABRAK METAL
758
ABRAKA
2,573
CHINCHATA KSHARAM
574
EARTHWORM METAL
528
GODANTI
667
HARITALA
4,293
HINGULAM
3,024
KANTHA LOHA
643
KASEESA
697
MANDURAM
667
NAGAM
676
NAVASARA
2,579
PLANTS LEAD
624
RAJATHA
575
shilajit
2,425
SURMA STONE
707
SWARNA
644
TANKANA
3,075
VANGA
749
VASAKA KSHARAM
600
YASHAD DHATU
663
YAVAKSHAR
4,487