MINERALS

  40  MANISILA
4,264
 1 PARADA
1,691
 CAPALA
1,384
 KHARPARA
1,451
 MAYORA TUTHAM
1,379
 MURDARU SRUNGAM
1,292
 PLANTS COPPER
1,283
 ROUPY MAKSHIAM
1,368
 SWARNA MAKSHIKA
1,740
 TAMRA
1,339
 VAIKRANTA
1,251
2 GANDHAKA
1,583
23 LOHA
1,398
30 BIDAA  LAVANA
1,463
31 SAINDHAVA
3,100
32 SAWARCHALA LAVANA
1,362
33 OUDBIDA LAVANA
1,658
34 ROMAKA LAVANA
1,494
35 SAMUDRA LAVANA
1,452
ABRAK METAL
1,442
ABRAKA
3,289
CHINCHATA KSHARAM
1,363
EARTHWORM METAL
1,278
GODANTI
1,499
HARITALA
5,625
HINGULAM
3,715
KANTHA LOHA
1,442
KASEESA
1,495
MANDURAM
1,378
NAGAM
1,422
NAVASARA
3,403
PLANTS LEAD
1,367
RAJATHA
1,319
shilajit
3,117
SURMA STONE
1,377
SWARNA
1,453
TANKANA
4,152
VANGA
1,412
VASAKA KSHARAM
1,338
YASHAD DHATU
1,335
YAVAKSHAR
5,446