MINERALS

  40  MANISILA
2,590
 1 PARADA
368
 CAPALA
284
 KHARPARA
319
 MAYORA TUTHAM
258
 MURDARU SRUNGAM
225
 PLANTS COPPER
243
 ROUPY MAKSHIAM
235
 SWARNA MAKSHIKA
366
 TAMRA
227
 VAIKRANTA
236
2 GANDHAKA
300
23 LOHA
240
30 BIDAA  LAVANA
230
31 SAINDHAVA
1,901
32 SAWARCHALA LAVANA
233
33 OUDBIDA LAVANA
290
34 ROMAKA LAVANA
256
35 SAMUDRA LAVANA
289
ABRAK METAL
293
ABRAKA
2,128
CHINCHATA KSHARAM
271
EARTHWORM METAL
231
GODANTI
265
HARITALA
3,552
HINGULAM
2,497
KANTHA LOHA
281
KASEESA
263
MANDURAM
258
NAGAM
298
NAVASARA
2,132
PLANTS LEAD
256
RAJATHA
259
shilajit
2,038
SURMA STONE
266
SWARNA
259
TANKANA
2,700
VANGA
280
VASAKA KSHARAM
242
YASHAD DHATU
244
YAVAKSHAR
3,634