MINERALS

  40  MANISILA
2,543
 1 PARADA
329
 CAPALA
265
 KHARPARA
292
 MAYORA TUTHAM
237
 MURDARU SRUNGAM
209
 PLANTS COPPER
223
 ROUPY MAKSHIAM
215
 SWARNA MAKSHIKA
324
 TAMRA
208
 VAIKRANTA
216
2 GANDHAKA
269
23 LOHA
220
30 BIDAA  LAVANA
207
31 SAINDHAVA
1,878
32 SAWARCHALA LAVANA
213
33 OUDBIDA LAVANA
260
34 ROMAKA LAVANA
232
35 SAMUDRA LAVANA
263
ABRAK METAL
262
ABRAKA
2,095
CHINCHATA KSHARAM
243
EARTHWORM METAL
206
GODANTI
235
HARITALA
3,502
HINGULAM
2,460
KANTHA LOHA
257
KASEESA
240
MANDURAM
235
NAGAM
276
NAVASARA
2,100
PLANTS LEAD
229
RAJATHA
235
shilajit
2,016
SURMA STONE
231
SWARNA
236
TANKANA
2,665
VANGA
259
VASAKA KSHARAM
213
YASHAD DHATU
222
YAVAKSHAR
3,561