MINERALS

  40  MANISILA
5,676
 1 PARADA
2,786
 CAPALA
2,514
 KHARPARA
2,584
 MAYORA TUTHAM
2,514
 MURDARU SRUNGAM
2,318
 PLANTS COPPER
2,363
 ROUPY MAKSHIAM
2,404
 SWARNA MAKSHIKA
2,976
 TAMRA
2,413
 VAIKRANTA
2,292
2 GANDHAKA
2,649
23 LOHA
2,424
30 BIDAA  LAVANA
2,513
31 SAINDHAVA
4,174
32 SAWARCHALA LAVANA
2,378
33 OUDBIDA LAVANA
2,831
34 ROMAKA LAVANA
2,526
35 SAMUDRA LAVANA
2,480
ABRAK METAL
2,519
ABRAKA
4,376
CHINCHATA KSHARAM
2,394
EARTHWORM METAL
2,333
GODANTI
2,740
HARITALA
7,604
HINGULAM
4,880
KANTHA LOHA
2,592
KASEESA
2,627
MANDURAM
2,522
NAGAM
2,511
NAVASARA
4,603
PLANTS LEAD
2,492
RAJATHA
2,423
shilajit
4,176
SURMA STONE
2,428
SWARNA
2,570
TANKANA
5,348
VANGA
2,576
VASAKA KSHARAM
2,375
YASHAD DHATU
2,413
YAVAKSHAR
6,714