MINERALS

  40  MANISILA
7,102
 1 PARADA
3,977
 CAPALA
3,585
 KHARPARA
3,731
 MAYORA TUTHAM
3,598
 MURDARU SRUNGAM
3,502
 PLANTS COPPER
3,512
 ROUPY MAKSHIAM
3,524
 SWARNA MAKSHIKA
4,208
 TAMRA
3,414
 VAIKRANTA
3,471
2 GANDHAKA
3,866
23 LOHA
3,463
30 BIDAA  LAVANA
3,593
31 SAINDHAVA
5,388
32 SAWARCHALA LAVANA
3,432
33 OUDBIDA LAVANA
4,025
34 ROMAKA LAVANA
3,699
35 SAMUDRA LAVANA
3,580
ABRAK METAL
3,571
ABRAKA
5,486
CHINCHATA KSHARAM
3,524
EARTHWORM METAL
3,367
GODANTI
3,916
HARITALA
9,241
HINGULAM
6,064
KANTHA LOHA
3,825
KASEESA
3,770
MANDURAM
3,635
NAGAM
3,633
NAVASARA
5,824
PLANTS LEAD
3,639
RAJATHA
3,492
shilajit
5,261
SURMA STONE
3,478
SWARNA
3,595
TANKANA
6,479
VANGA
3,628
VASAKA KSHARAM
3,486
YASHAD DHATU
3,532
YAVAKSHAR
7,851