MINERALS

  40  MANISILA
3,784
 1 PARADA
1,293
 CAPALA
1,060
 KHARPARA
1,145
 MAYORA TUTHAM
1,042
 MURDARU SRUNGAM
987
 PLANTS COPPER
952
 ROUPY MAKSHIAM
1,040
 SWARNA MAKSHIKA
1,371
 TAMRA
1,003
 VAIKRANTA
953
2 GANDHAKA
1,223
23 LOHA
1,023
30 BIDAA  LAVANA
1,102
31 SAINDHAVA
2,753
32 SAWARCHALA LAVANA
1,008
33 OUDBIDA LAVANA
1,265
34 ROMAKA LAVANA
1,126
35 SAMUDRA LAVANA
1,106
ABRAK METAL
1,095
ABRAKA
2,949
CHINCHATA KSHARAM
1,036
EARTHWORM METAL
965
GODANTI
1,098
HARITALA
5,024
HINGULAM
3,365
KANTHA LOHA
1,082
KASEESA
1,143
MANDURAM
1,068
NAGAM
1,083
NAVASARA
2,995
PLANTS LEAD
1,051
RAJATHA
1,006
shilajit
2,798
SURMA STONE
1,055
SWARNA
1,112
TANKANA
3,733
VANGA
1,080
VASAKA KSHARAM
1,010
YASHAD DHATU
995
YAVAKSHAR
4,969