MINERALS

  40  MANISILA
2,826
 1 PARADA
526
 CAPALA
507
 KHARPARA
457
 MAYORA TUTHAM
442
 MURDARU SRUNGAM
401
 PLANTS COPPER
385
 ROUPY MAKSHIAM
445
 SWARNA MAKSHIKA
760
 TAMRA
435
 VAIKRANTA
385
2 GANDHAKA
491
23 LOHA
412
30 BIDAA  LAVANA
406
31 SAINDHAVA
2,073
32 SAWARCHALA LAVANA
399
33 OUDBIDA LAVANA
445
34 ROMAKA LAVANA
428
35 SAMUDRA LAVANA
455
ABRAK METAL
542
ABRAKA
2,357
CHINCHATA KSHARAM
396
EARTHWORM METAL
375
GODANTI
466
HARITALA
3,937
HINGULAM
2,771
KANTHA LOHA
468
KASEESA
504
MANDURAM
479
NAGAM
500
NAVASARA
2,391
PLANTS LEAD
433
RAJATHA
418
shilajit
2,244
SURMA STONE
523
SWARNA
464
TANKANA
2,868
VANGA
546
VASAKA KSHARAM
433
YASHAD DHATU
475
YAVAKSHAR
4,128