MINERALS

  40  MANISILA
4,590
 1 PARADA
1,968
 CAPALA
1,656
 KHARPARA
1,721
 MAYORA TUTHAM
1,643
 MURDARU SRUNGAM
1,550
 PLANTS COPPER
1,561
 ROUPY MAKSHIAM
1,619
 SWARNA MAKSHIKA
2,047
 TAMRA
1,610
 VAIKRANTA
1,504
2 GANDHAKA
1,839
23 LOHA
1,657
30 BIDAA  LAVANA
1,725
31 SAINDHAVA
3,376
32 SAWARCHALA LAVANA
1,628
33 OUDBIDA LAVANA
1,921
34 ROMAKA LAVANA
1,738
35 SAMUDRA LAVANA
1,724
ABRAK METAL
1,706
ABRAKA
3,566
CHINCHATA KSHARAM
1,620
EARTHWORM METAL
1,533
GODANTI
1,777
HARITALA
6,063
HINGULAM
4,010
KANTHA LOHA
1,723
KASEESA
1,765
MANDURAM
1,661
NAGAM
1,705
NAVASARA
3,708
PLANTS LEAD
1,651
RAJATHA
1,591
shilajit
3,381
SURMA STONE
1,632
SWARNA
1,732
TANKANA
4,423
VANGA
1,704
VASAKA KSHARAM
1,606
YASHAD DHATU
1,613
YAVAKSHAR
5,727