MINERALS

  40  MANISILA
6,168
 1 PARADA
3,232
 CAPALA
2,905
 KHARPARA
3,031
 MAYORA TUTHAM
2,928
 MURDARU SRUNGAM
2,759
 PLANTS COPPER
2,787
 ROUPY MAKSHIAM
2,842
 SWARNA MAKSHIKA
3,441
 TAMRA
2,836
 VAIKRANTA
2,724
2 GANDHAKA
3,090
23 LOHA
2,824
30 BIDAA  LAVANA
2,920
31 SAINDHAVA
4,602
32 SAWARCHALA LAVANA
2,786
33 OUDBIDA LAVANA
3,318
34 ROMAKA LAVANA
2,955
35 SAMUDRA LAVANA
2,899
ABRAK METAL
2,935
ABRAKA
4,803
CHINCHATA KSHARAM
2,814
EARTHWORM METAL
2,731
GODANTI
3,172
HARITALA
8,172
HINGULAM
5,329
KANTHA LOHA
3,042
KASEESA
3,033
MANDURAM
2,940
NAGAM
2,933
NAVASARA
5,037
PLANTS LEAD
2,921
RAJATHA
2,836
shilajit
4,597
SURMA STONE
2,843
SWARNA
2,974
TANKANA
5,785
VANGA
2,985
VASAKA KSHARAM
2,792
YASHAD DHATU
2,847
YAVAKSHAR
7,145