MINERALS

  40  MANISILA
2,957
 1 PARADA
621
 CAPALA
494
 KHARPARA
563
 MAYORA TUTHAM
456
 MURDARU SRUNGAM
437
 PLANTS COPPER
442
 ROUPY MAKSHIAM
464
 SWARNA MAKSHIKA
666
 TAMRA
442
 VAIKRANTA
432
2 GANDHAKA
536
23 LOHA
439
30 BIDAA  LAVANA
436
31 SAINDHAVA
2,137
32 SAWARCHALA LAVANA
432
33 OUDBIDA LAVANA
580
34 ROMAKA LAVANA
497
35 SAMUDRA LAVANA
526
ABRAK METAL
522
ABRAKA
2,361
CHINCHATA KSHARAM
497
EARTHWORM METAL
435
GODANTI
490
HARITALA
4,081
HINGULAM
2,763
KANTHA LOHA
498
KASEESA
484
MANDURAM
469
NAGAM
516
NAVASARA
2,381
PLANTS LEAD
485
RAJATHA
468
shilajit
2,240
SURMA STONE
502
SWARNA
485
TANKANA
2,974
VANGA
501
VASAKA KSHARAM
468
YASHAD DHATU
441
YAVAKSHAR
4,011