MINERALS

  40  MANISILA
2,312
 1 PARADA
138
 CAPALA
116
 KHARPARA
144
 MAYORA TUTHAM
114
 MURDARU SRUNGAM
99
 PLANTS COPPER
107
 ROUPY MAKSHIAM
99
 SWARNA MAKSHIKA
150
 TAMRA
105
 VAIKRANTA
104
2 GANDHAKA
133
23 LOHA
96
30 BIDAA  LAVANA
103
31 SAINDHAVA
1,748
32 SAWARCHALA LAVANA
100
33 OUDBIDA LAVANA
119
34 ROMAKA LAVANA
113
35 SAMUDRA LAVANA
123
ABRAK METAL
117
ABRAKA
1,935
CHINCHATA KSHARAM
106
EARTHWORM METAL
103
GODANTI
109
HARITALA
3,226
HINGULAM
2,305
KANTHA LOHA
140
KASEESA
122
MANDURAM
124
NAGAM
137
NAVASARA
1,960
PLANTS LEAD
112
RAJATHA
110
shilajit
1,914
SURMA STONE
101
SWARNA
115
TANKANA
2,485
VANGA
128
VASAKA KSHARAM
97
YASHAD DHATU
115
YAVAKSHAR
3,266