MINERALS

  40  MANISILA
2,662
 1 PARADA
405
 CAPALA
393
 KHARPARA
367
 MAYORA TUTHAM
359
 MURDARU SRUNGAM
318
 PLANTS COPPER
307
 ROUPY MAKSHIAM
341
 SWARNA MAKSHIKA
609
 TAMRA
332
 VAIKRANTA
309
2 GANDHAKA
398
23 LOHA
325
30 BIDAA  LAVANA
332
31 SAINDHAVA
1,987
32 SAWARCHALA LAVANA
304
33 OUDBIDA LAVANA
331
34 ROMAKA LAVANA
326
35 SAMUDRA LAVANA
363
ABRAK METAL
399
ABRAKA
2,221
CHINCHATA KSHARAM
309
EARTHWORM METAL
299
GODANTI
370
HARITALA
3,777
HINGULAM
2,639
KANTHA LOHA
369
KASEESA
393
MANDURAM
412
NAGAM
402
NAVASARA
2,280
PLANTS LEAD
343
RAJATHA
339
shilajit
2,156
SURMA STONE
424
SWARNA
367
TANKANA
2,748
VANGA
416
VASAKA KSHARAM
352
YASHAD DHATU
358
YAVAKSHAR
3,908