MINERALS

  40  MANISILA
3,357
 1 PARADA
949
 CAPALA
794
 KHARPARA
886
 MAYORA TUTHAM
763
 MURDARU SRUNGAM
731
 PLANTS COPPER
724
 ROUPY MAKSHIAM
792
 SWARNA MAKSHIKA
1,027
 TAMRA
748
 VAIKRANTA
719
2 GANDHAKA
875
23 LOHA
745
30 BIDAA  LAVANA
831
31 SAINDHAVA
2,462
32 SAWARCHALA LAVANA
736
33 OUDBIDA LAVANA
944
34 ROMAKA LAVANA
818
35 SAMUDRA LAVANA
830
ABRAK METAL
836
ABRAKA
2,680
CHINCHATA KSHARAM
790
EARTHWORM METAL
719
GODANTI
806
HARITALA
4,605
HINGULAM
3,074
KANTHA LOHA
802
KASEESA
876
MANDURAM
777
NAGAM
810
NAVASARA
2,697
PLANTS LEAD
800
RAJATHA
762
shilajit
2,543
SURMA STONE
808
SWARNA
868
TANKANA
3,342
VANGA
799
VASAKA KSHARAM
761
YASHAD DHATU
735
YAVAKSHAR
4,428