MINERALS

  40  MANISILA
3,523
 1 PARADA
1,082
 CAPALA
908
 KHARPARA
1,008
 MAYORA TUTHAM
870
 MURDARU SRUNGAM
845
 PLANTS COPPER
827
 ROUPY MAKSHIAM
905
 SWARNA MAKSHIKA
1,175
 TAMRA
860
 VAIKRANTA
818
2 GANDHAKA
1,020
23 LOHA
854
30 BIDAA  LAVANA
940
31 SAINDHAVA
2,579
32 SAWARCHALA LAVANA
839
33 OUDBIDA LAVANA
1,066
34 ROMAKA LAVANA
935
35 SAMUDRA LAVANA
937
ABRAK METAL
948
ABRAKA
2,799
CHINCHATA KSHARAM
903
EARTHWORM METAL
822
GODANTI
919
HARITALA
4,790
HINGULAM
3,204
KANTHA LOHA
936
KASEESA
994
MANDURAM
908
NAGAM
937
NAVASARA
2,821
PLANTS LEAD
915
RAJATHA
871
shilajit
2,661
SURMA STONE
911
SWARNA
977
TANKANA
3,520
VANGA
913
VASAKA KSHARAM
871
YASHAD DHATU
850
YAVAKSHAR
4,659