MINERALS

  40  MANISILA
5,921
 1 PARADA
3,019
 CAPALA
2,712
 KHARPARA
2,818
 MAYORA TUTHAM
2,720
 MURDARU SRUNGAM
2,547
 PLANTS COPPER
2,566
 ROUPY MAKSHIAM
2,623
 SWARNA MAKSHIKA
3,204
 TAMRA
2,624
 VAIKRANTA
2,503
2 GANDHAKA
2,877
23 LOHA
2,620
30 BIDAA  LAVANA
2,712
31 SAINDHAVA
4,388
32 SAWARCHALA LAVANA
2,582
33 OUDBIDA LAVANA
3,052
34 ROMAKA LAVANA
2,729
35 SAMUDRA LAVANA
2,690
ABRAK METAL
2,717
ABRAKA
4,587
CHINCHATA KSHARAM
2,605
EARTHWORM METAL
2,533
GODANTI
2,961
HARITALA
7,899
HINGULAM
5,098
KANTHA LOHA
2,801
KASEESA
2,819
MANDURAM
2,726
NAGAM
2,727
NAVASARA
4,808
PLANTS LEAD
2,708
RAJATHA
2,639
shilajit
4,376
SURMA STONE
2,632
SWARNA
2,766
TANKANA
5,576
VANGA
2,778
VASAKA KSHARAM
2,587
YASHAD DHATU
2,623
YAVAKSHAR
6,922