MINERALS

  40  MANISILA
3,122
 1 PARADA
758
 CAPALA
616
 KHARPARA
694
 MAYORA TUTHAM
579
 MURDARU SRUNGAM
549
 PLANTS COPPER
560
 ROUPY MAKSHIAM
596
 SWARNA MAKSHIKA
818
 TAMRA
558
 VAIKRANTA
550
2 GANDHAKA
673
23 LOHA
548
30 BIDAA  LAVANA
645
31 SAINDHAVA
2,269
32 SAWARCHALA LAVANA
552
33 OUDBIDA LAVANA
733
34 ROMAKA LAVANA
619
35 SAMUDRA LAVANA
652
ABRAK METAL
641
ABRAKA
2,497
CHINCHATA KSHARAM
617
EARTHWORM METAL
551
GODANTI
620
HARITALA
4,314
HINGULAM
2,888
KANTHA LOHA
620
KASEESA
691
MANDURAM
594
NAGAM
629
NAVASARA
2,508
PLANTS LEAD
615
RAJATHA
595
shilajit
2,351
SURMA STONE
624
SWARNA
697
TANKANA
3,127
VANGA
623
VASAKA KSHARAM
591
YASHAD DHATU
557
YAVAKSHAR
4,169